Dokumenty

Rok 2016:

 

Raport na temat stanu funkcjonowania USC w Polsce

 

Stanowisko w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych

 

Stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych

 

Stanowisko w sprawie kaucjonowania butelek typu PET

 

Stanowisko w sprawie konieczności współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Uwagi do projektu z dnia 14 stycznia 2016 r. Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie Ustawy o finansach publicznych

 

Stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości  ustanawiania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego tzw. „prawa wyłączności”

 

Rok 2015:

 

Pismo w sprawie propozycji zmian w prawie samorządowym 

 

Stanowisko w sprawie zmian zapisów w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w części regulującej zasady finansowania przez gminy oświetlenia dróg publicznych

 

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego

 

25 postulatów na XXV-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego

 

Stanowisko w sprawie płacenia „samemu sobie” podatków i opłat przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Związkach Metropolitalnych (druk 2107)

 

Stanowisko w sprawie podjęcia prac w zakresie przeprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych w ustawie prawo energetyczne, mających na celu umożliwienie samorządom organizacji przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację oświetlenia publicznego

 

Poparcia stanowisk Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie:

poparcia stanowisk Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie:

 

Postulaty samorządów lokalnych skierowane do nowego Parlamentu i Rządu RP

 

Stanowisko w sprawie wzrostu wydatków samorządowych na pomoc społeczną

 

Stanowisko w sprawie dramatycznego stanu górnictwa oraz jego konsekwencji dla energetyki i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego

 

Stanowisko w sprawie zapewniania lokali socjalnych uprawnionym po wyrokach eksmisyjnych z zasobów niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy oraz zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczania lokali socjalnych

 

Rok 2014:

 

Wspólne stanowisko sygnatariuszy OPOS z dn. 17 marca 2014 r. w/s prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)

 

Opinia OPOS w/s projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Opinia OPOS w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami

 

Rok 2013:

 

Stanowisko OPOS w/s projektu ustawy krajobrazowej

 

Stanowisko OPOS w sprawie projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych

 

Wspólne stanowisko korporacji samorządowych dot. prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym

 

Stanowisko OPOS w sprawie zmian wprowadzonych we wrześniu 2013 roku do ustawy o OZE

 

Rok 2012:

 

Stanowisko OPOS w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela oraz innych przepisach dotyczących oświaty