Komisje

Komisje Stowarzyszenia są organami doradczymi Zarządu, działającym w oparciu o przyjęty przez Zjazd regulamin. Zadaniem Komisji jest bieżące monitorowanie ważnych dla wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego wydarzeń oraz pojawiających się problemów i na tej podstawie przygotowywanie projektów wniosków i stanowisk przedstawianych Zarządowi do akceptacji, które następnie stają się oficjalnymi dokumentami Stowarzyszenia. Komisje niejednokrotnie są również inicjatorami, organizowanych przez SGiPW, konferencji i seminariów.
Posiedzenia Komisji odbywają się raz na dwa miesiące.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski

Do podstawowych zadań Komisji należy monitorowanie spraw związanych z promowaniem jednostek samorządu terytorialnego, kontaktami zagranicznymi i współpracą międzynarodową, rozwojem gospodarki lokalnej, programami zewnętrznego wsparcia finansowego (UE, EOG itd.), inwestycjami zagranicznymi itp.

Przewodniczący:

Stefan Dziamara – Burmistrz Rychwała

 

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Zakres tematyczny działań Komisji obejmuje zagadnienia związane z finansowaniem szkolnictwa z budżetów JST, wsparcie dla legislacji korzystnej dla rozwoju oświaty, wsparcie lokalnych inicjatyw z zakresu opieki społecznej, kultury i sportu itp.

Przewodniczący:

Wiesława Surdyk – Fertsch – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skokach

 

Komisja do Spraw Powiatów

Prace Komisji koncentrują się na zagadnieniach związanych bezpośrednio z powiatami, a więc finansowaniem usług zdrowotnych na terenie JST, dostępnością do specjalistów, kontraktowaniem usług przez NFZ  itp.

Przewodniczący:

Radosław Banaszak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Suchym Lesie

 

Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

Tematyka prac Komisji skupia się na zagadnieniach związanych z problematyką ochrony środowiska w JST, zewnętrznego finansowania przedsięwzięć oraz problematyką obszarów wiejskich w zakresie przewidzianym do realizacji przez JST itp.

Przewodniczący:

Paweł Walkowiak – członek Rady Gminy Książ Wlkp.

 

Kontakt w sprawie Komisji w Biurze Stowarzyszenia:

Tomasz Telesiński
t.telesinski@sgipw.wlkp.pl 
tel. 61 22 40 797