Prawo UE

Traktat paryski (ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) – Paryż, 18 kwietnia 1951 r. (wszedł w życie 23 lipca 1952 r., wygasł 22 lipca 2002 r.)
Traktaty rzymskie (ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) – Rzym, 25 marca 1957 r. (weszły w życie 1 stycznia 1958 r.)
Jednolity Akt Europejski – Luksemburg, 17 lutego 1986 r. (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.)
Traktat o Unii Europejskiej – Maastricht 7 lutego 1992 r. (wszedł w życie 1 listopada 1993 r.)
Traktat Amsterdamski – Amsterdam, 2 października 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.)
Traktat z Nicei – Nicea, 26 lutego 2001 r. (wszedł w życie 1 lutego 2003 r.)
Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei)
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – Lizbona, 13 grudnia 2007 r.

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej: EUR – Lex