Zadania

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:

 • reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim;
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno – gospodarczych;
 • prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin i powiatów;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz promocja gmin i powiatów;
 • promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej.

Reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów

Stowarzyszenie prowadzi lobbing w zakresie ustawodawstwa dotyczącego samorządu terytorialnego, a także kluczowych problemów regionu. Działania w tym obszarze skupiają się na:

 • podejmowaniu stanowisk w kwestiach istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych;
 • współpracy z Parlamentem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych;
 • organizowaniu regularnych konsultacyjnych spotkań z Posłami i Senatorami RP z województwa wielkopolskiego;
 • reprezentowaniu zrzeszonych gmin i powiatów w kontaktach z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim, administracją rządową oraz instytucjami pozarządowymi.

Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz promocja gmin i powiatów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podjęło się stworzenia i prowadzenia Centrum Obsługi Inwestora (COI). Obejmie ono swoim działaniem całe województwo wielkopolskie. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest podjęcie działań, które zapewnią lepszą promocję gospodarczych atutów regionu oraz profesjonalną obsługę inwestorów zagranicznych. Do głównych zadań COI należy m.in.:

 • lobbing i promocja regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie i przyjaznego inwestorom;
 • wspieraniu wielkopolskich samorządów przy tworzeniu atrakcyjnej oferty inwestycyjnej;
 • wspieranie potencjalnych inwestorów zagranicznych w skorzystaniu z oferty inwestycyjnej;
 • prowadzenie bazy danych terenów inwestycyjnych.

Działalność informacyjno – szkoleniowa na rzecz JST

Jednym z podstawowych zadań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski jest prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej skierowanej do zrzeszonych gmin i powiatów, będącej odpowiedzią na zgłaszane przez nie potrzeby. Na stałe do programu szkoleń wpisane zostało m.in. seminarium pt. Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, które już od ośmiu lat cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników.
W ramach działalności informacyjnej raz w tygodniu drogą elektroniczną do wszystkich wielkopolskich samorządów terytorialnych rozsyłany jest Newsletter Wielkopolski, który jest zbiorem krótkich informacji z kraju i regionu dotyczących kwestii istotnych dla JST. Ponadto raz w miesiącu Stowarzyszenie wydaje Informator Członkowski, który zawiera szczegółowe informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez Zarząd organizacji, dotyczące prac Komisji Stałych oraz działalności biura.
Punkt Informacji Europejskiej

Od 2000 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski prowadzi oficjalny Punkt Informacji Europejskiej, którego działania skupiają się na informowaniu wielkopolskich samorządów o źródłach finansowania przedsięwzięć przez nie realizowanych, międzynarodowych projektach, w których uczestniczą jednostki samorządowe z całej Unii Europejskiej oraz o pracach organów i instytucji unijnych odpowiedzialnych za sprawy regionów. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Rozwijanie zainteresowań młodzieży

Jedną z dłuższych inicjatyw Stowarzyszenia jest organizowany co roku Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości.SGiPW odpowiada także na wszelkie inicjatywy młodzieży, która pomimo młodego wieku chce aktywnie angażować się w działania społeczności lokalnych. Dlatego od siedmiu już lat organizujemy Wielkopolskie Forum Młodzieżowe, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja młodzieżowych ośrodków samorządowych oraz przygotowywanie młodzieży do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.