szpitale

Restrukturyzacja szpitali bez wiedzy powiatów?

Data: 24-02-2021

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad planem restrukturyzacji szpitalnictwa, w którym istotną rolę mają odgrywać zmiany modelu własnościowego szpitali działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia, które ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 23 grudnia 2020 roku, dowiadujemy się o utworzeniu specjalnego zespołu roboczego (do którego […]

znak-zapytania

Wątpliwości dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w ramach programu RFIL

Data: 23-02-2021

Gminy i powiaty, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19, na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662), zmienionej kolejnymi uchwałami Rady Ministrów, mogły/mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu […]

lena-balk-zdkRFxmyxyY-unsplash

Apel o zmianę proporcji alokacji funduszy UE i zwiększenie ich dla Wielkopolski

Data: 23-02-2021

W związku z prowadzonymi aktualnie konsultacjami społecznymi dotyczącymi Umowy Partnerstwa na lata 2021 – 2027, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wyraża zaniepokojenie proponowanym poziomem alokacji środków na realizację projektów w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego.   Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wielkość dostępnych środków będzie mniejsza, niż w poprzedniej perspektywie. Jednakże […]

cdc-_zFRhU7jqzc-unsplash

Szczepienia osób prowadzących zajęcia z młodzieżą w lokalnych domach kultury

Data: 19-02-2021

Samorządowcy w całym regionie z dużym zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie szczepień wśród nauczycieli. Jako przedstawiciele organów prowadzących mamy nadzieję, że pozwoli to na relatywnie szybkie uodpornienie osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.   Analizując powyższą kwestie zwracamy uwagę na potrzebę poszerzenia grona uprawnionych do szczepienia o osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą w lokalnych domach kultury. Aktualnie ze względu […]

senior+

WEBINARIUM: Program Wieloletni „Senior+” – podsumowanie, zasady i perspektywy wsparcia w nadchodzącej edycji

Data: 15-02-2021

Termin: 26 lutego 2021 r., godz. 11:00 na platformie Zoom   Tematyka: Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowało Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc […]

dostępność plus

Projekt „DOSTĘPNOŚĆ+ w urzędach JST województwa wielkopolskiego”

Data: 15-02-2021

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Nabór zgłoszeń do […]

dietmar-reichle-caiX9QloFc8-unsplash

Uwagi do Planu Strategii dla Wspólnej Polityki Rolnej

Data: 11-02-2021

W związku z trwającymi pracami nad projektem planu nowego modelu wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagą na wsparcie II filaru, czyli rozwoju obszarów wiejskich.   Nowa WPR ma być dostosowana do sytuacji każdego państwa członkowskiego z osobna, dlatego chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko co do ww. dokumentu.   Zapisy projektu Planu […]

kompy

Po spotkaniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

Data: 08-02-2021

Głównym celem spotkania zespołu, które odbyło się 4 lutego 2021 r. było zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.   Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej MRiPS Olgierd Podgórski przybliżył główne założenia nowelizacji. Zmiany dotyczą […]

lego

WEBINAR: Wyzwania i narzędzia realizacji nowoczesnej edukacji

Data: 01-02-2021

Termin: 11 lutego 2021 r., godz. 13:30 na platformie Zoom   Tematyka: Ostatni rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz nauczycieli i uczniów. Pokazał z jakimi problemami trzeba się zmierzyć jeśli chodzi o edukację i jak ważne jest elastyczne podejście do form nauczania. Jaką rolę w tych procesach pełni samorząd lokalny – […]

293530_2355

Webinarium: Rozliczenia podatku VAT w JST – nowości, zasady, praktyka

Data: 20-01-2021

Termin: 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 na platformie Zoom   Tematyka: Rozliczenia VAT stanowią ciągłe wyzwanie dla służb finansowych w wielu organizacjach, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Podobnie jak poprzednie lata, rok 2020 obfitował w szereg nowych przepisów i rozwiązań wpływających na rozliczenia VAT w JST – m.in. weszły w życie przepisy dotyczące JPK_V7M, […]