Zjazd przedstawicieli

Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zjazd stanowią przedstawiciele gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Do podstawowych kompetencji Zjazdu należy:

  1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. określanie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
  5. dokonywanie zmian w Statucie oraz ustalanie regulaminu obrad Zjazdu i Ordynacji Wyborczej,
  6. decydowanie o ograniczeniu kompetencji Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
  7. powoływanie komisji stałych lub doraźnych i ustalanie ich liczebności,
  8. ustalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej
  9. ustalanie diet dla członków Zarządu i komisji,
  10. ustalanie liczby członków Zarządu.