Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data: 21-02-2024

20 lutego 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu przewodniczyli: z ramienia Rządu RP – sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański, z ramienia samorządu – prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W obradach uczestniczył również sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik.

 

W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył również poseł Michał Krawczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, który zapewnił zebranych, że komisja będzie w wielką uwagą podchodziła do wszystkich projektów ustaw, które będą do niej wpływały oraz że będzie z uwagą i szacunkiem podchodzić do stanowisk środowiska samorządowego. Jednocześnie zadeklarował, że projekty ustaw, które nie będą wcześniej konsultowane, bo na przykład będą projektami poselskimi, zgodnie z regulaminem Sejmu będą kierowane do zaopiniowania przez stronę samorządową.

 

INFORMACJA NA TEMAT KONTYNUACJI PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁAD

Ze względu na rozwiązanie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, komisji zajmującej się rozpatrywaniem wniosków w ramach programu oraz trwającą jeszcze VIII i IX edycją Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, strona samorządowa poprosiła o informacje na temat tego czy i jak program będzie kontynuowany oraz co zrobić np. z wnioskami o zmianę zakresu projektów.

 

Sekretarz Marek Wójcik zaznaczył, że z informacji, które posiada już nie 150, a dużo więcej samorządów wnosi o zmiany zakresu projektów składanych wcześniej m.in. dlatego, że minęło sporo czasu, a koszty realizacji przedsięwzięć znacznie wzrosły. Samorządy chcą projekty zrealizować, bo są to przedsięwzięcia ważne dla ich społeczności lokalnych, jednak wymagają zmiany zakresu. Stąd prośba do KPRM i BGK o przychylność względem wniosków o możliwość zmiany zakresu projektów, także w VIII i IX edycji.

 

Grzegorz Pazura, dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych KPRM poinformował zebranych, że nowa komisja została powołana przez Prezesa Rady Ministrów i rozpocznie w najbliższym czasie pracę w zakresie określonym uchwałą Rady Ministrów, więc wnioski składane przez samorządy będą podlegały ocenie i rekomendacji ze strony komisji.

 

Pan Michał Pajdak z Banku Gospodarstwa Krajowego poinformował, że na zmianę zakresu inwestycji oczekuje 107 wniosków, a na korektę zakresu inwestycji oczekuje 350 wniosków, na łączną kwotę 2 miliardów złotych. Na dzień dzisiejszy mamy 99 miliardów promes wydanych w Programie Inwestycji Strategicznych i ponad 4 miliardy w Rządowym Programie Odbudowy.

 

Sekretarz Marek Wójcik zapytał również o program, który wspierał renowację zabytków, a konkretnie o kwestię dotyczącą sposobu transferu środków na wkład własny w projektach dotyczących obiektów sakralnych. Niektóre samorządy złożyły wnioski dotyczące konkretnego zabytku, tym przypadku zabytku kościelnego. W jaki sposób mają transferować te środki do kościołów? Czy mają przeprowadzać konkursy w tej kwestii, czy nie? Jeżeli tak, to istnieje obawa, że samorządy będą miały duży problem, gdyż po pierwsze wydłuży się termin realizacji, a po drugie może się okazać, że konkurs wygra nie ten kościół, któremu samorząd chciał pomóc i w stosunku do którego przygotowywał wniosek.

 

Przedstawiciel BGK wyjaśnił, że taki transfer jest możliwy na podstawie uchwały Rady Gminy, bez względu na to, czy to jest obiekt sakralny czy nie. Musi być to obiekt wpisany do rejestru zabytków. To właściwie jedyny wymóg płynący z programu. Nie ma w nim żadnej regulacji, z której wynikałby  obowiązek zorganizowania konkursu.

 

PROGRAM ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Sekretarz Marek Wójcik poinformował, że strona samorządowa sygnalizowała, że w ramach program wpłynęły wnioski na kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż faktycznie zakłada edycja. Proszono o rozważenie możliwości zwiększenia alokacji, być może wydłużenia okresu realizacji na kolejny rok. Są to projekty bardzo potrzebne, dające efektywność energetyczną, jednakże w większości dotyczą infrastruktury nie będącej własnością samorządów, ale zarządzanej przez spółki skarbu państwa. A zatem, tak naprawdę jest to po części transfer środków też do spółek skarbu państwa i dlatego strona samorządowa prosi o informację, czy jest możliwe zwiększenie alokacji, jeżeli nie w tym roku, to następnym tak, żeby wszystkie wnioski, które wpłynęły mogły zostać zrealizowane.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Waldemar Sługocki poinformował, że są prowadzone rozmowy w powyższych kwestiach i ministerstwo zastanawia się nad możliwością finansowania programu w przyszłości. W momencie tworzenia programu zabrakło refleksji nad tym, aby był to program wieloletni. Gdyby od razu to założono, wówczas z pewnością udałoby się nim objąć wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Strona samorządowa poprosiła również o rozwiązanie przez ministerstwo problemu realizacji zadań własnych gminy na cudzym majątku. Chodzi m.in. o to, aby na słupach spółek skarbu państwa, na jednoznacznych zasadach, samorządy mogły umiejscowić własne lampy. Strona samorządowa wnioskuje o to, by wrócić do rozmowy na temat przywrócenia praw własności jednostkom samorządu terytorialnego do infrastruktury oświetleniowej. Pan Minister zgodził się z tym postulatem, zaznaczył, że warto pochylić się nad tym tematem i spróbować systemowo ten problem rozwiązać, choć przyznał, że nie będzie to zadanie łatwe. Ministerstwo podejmie próbę zdiagnozowania sytuacji, podzieli się z KWRiST refleksją na ten temat i podejmie się trudu koordynacji takiej zmiany, ale to wymaga czasu.

 

USTAWA O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Pan Marek Wójcik poinformował, że samorządy rozpoczynają pracę nad planami ogólnymi, a część z nich jest już mocno zaawansowana. Strona samorządowa cieszy się, że pojawiło się czwarte, ostatnie rozporządzenie z tego pakietu, jednakże wnioskuje o to, by Ministerstwo zapewniło pełne pokrycie finansowe dla realizacji planów ogólnych, a także o to, aby zmienić termin realizacji planów ogólnych z końca 2025 roku (wydłużyć termin co najmniej o rok). Wszystkim powinno zależeć na tym, aby plany ogólne zostały przygotowane w sposób rzetelny i prawidłowy, a do tego potrzeba nieco więcej czasu i pełnego finansowania. Ponadto strona samorządowa wnioskuje o przekazanie jej ostatecznej wersji wypracowanego przez stronę rządową Krajowego Planu Odbudowy.

 

Strona rządowa poinformowała zebranych, że trwają aktualnie przygotowania do rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Polska straciła mnóstwo czasu, który był przeznaczony na wdrażanie tego ważnego Programu. Do dyspozycji jest 60 mld euro, a złożono dopiero drugi wniosek o zaliczkę. Stąd potrzeba rewizji i aktualizacji tego Planu tak, żeby te działania, co do których Rząd wie, że nie uda się ich zrealizować do końca sierpnia 2026 po prostu zamienić.  W związku z tym dokument zostanie przekazany po jego aktualizacji.

 

Minister Waldemar Sługocki zwrócił uwagę na fakt, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizuje jeszcze jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie wprowadza hierarchiczność w planowaniu przestrzennym, co jest bardzo ważne z punktu widzenia budowania pewnego ładu przestrzennego, ale także rozwoju społeczno-gospodarczego. Niestety, sporo czasu zostało zmarnowane, nie z winy samorządów. Wiele inwestycji, które mogły być już w fazie finalizowanie, nawet się nie rozpoczęły. Jednakże faktem jest, że ustawa została przyjęta 7 lipca 2023 r., weszła w życie 24 września 2023 r. i już wówczas była przekazywana informacja, że jednostki samorządu terytorialnego szczebla podstawowego są zobowiązane do przygotowania planów ogólnych i nie tylko. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na inwestycje dotyczące wdrożenia reformy planowania przestrzennego zabezpieczono budżet w wysokości prawie 200 mln euro. Mniej więcej połowa tej kwoty przeznaczona jest na przygotowanie planów ogólnych i pozwoli na przygotowanie planów w 90% jednostek samorządu terytorialnego. Założenie, które zostało zapisane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności mówi o tym, że 80% jednostek samorządu terytorialnego obligatoryjnie musi mieć przygotowane plany ogólne, aby Polska mogła rozliczyć się z Komisją Europejską. Ministerstwo dysponuje również środkami na przygotowanie gminnych planów rewitalizacji w kontekście pozyskiwania pieniędzy z regionalnych programów operacyjnych, jest to kwota  94,1 mln zł. Szacuje się, że ta kwota pozwoli na przygotowanie 700 gminnych programów rewitalizacji. Ponadto Ministerstwo zaplanowało również znaczące środki na przekształcenia planów miejscowych, w kwocie ok. 317 mln zł. Dodatkowo część środków zostanie przeznaczona na know-how i przygotowanie osób oraz instytucji, które będą mogły dla samorządów te plany ogólne w sposób kompetentny przygotowywać. Szacuje się przeszkolenie minimum 1700 osób i na ten cel ministerstwo ma zabezpieczone 17,1 mln zł.

 

Strona samorządowa zwróciła się z prośbą o to, by na każdym etapie konsultować zmiany dotyczące planowania przestrzennego z samorządami, aby w tak krótkim czasie, pieniądze przeznaczone na to działanie wydać z należytą starannością i rozwagą. Pojawiła się również inna obawa. Z uwagi na brak specjalistów od planowania przestrzennego w najmniejszych gminach, w wielu przypadkach konieczne będzie wyłonienie w przetargach firm, które pomogą przygotować plany ogólne. Istnieje obawa, że ceny mogą wówczas wystrzelić w górę i przekroczyć pulę środków planowanych na ten cel.  Minister Sługocki podkreślił, że ministerstwo planuje serię spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego w poszczególnych województwach (pierwsze odbyło się już w Wielkopolsce), podczas których będzie też informować o tym jak przygotowywać plany ogólne. Resort chce mieć przede wszystkim w polu widzenia te najsłabsze jednostki samorządu terytorialnego, bo w wielkich aglomeracjach miejskich, gdzie funkcjonują całe departamenty i biura planowania przestrzennego, gdzie są znakomici fachowcy, przygotowanie planu ogólnego będzie stosunkowo prostsze. Natomiast w gminach wiejskich będzie to naprawdę duże wyzwanie, w związku z tym MRiT chce zachować wrażliwość dla najsłabszych i wspierać ich na tyle, na ile to jest możliwe.

 

Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT Michał Gil poinformował, że regulamin naboru wniosków na środki dla gmin na przygotowanie planu ogólnych właśnie przechodzi konsultacje społeczne. Jednakże gminy mogą już rozpoczynać procedurę planistyczną, a później nastąpi refundacja środków poniesionych w związku z tym działaniem. Wg danych, którymi dysponuje MRiT 65 gmin już rozpoczęło procedurę w zakresie uchwalania planów ogólnych.

 

Sekretarz Marek Wójcik zaznaczył, że mimo tych wyjaśnień strona samorządowa będzie domagała się pokrycia środkami finansowymi z KPO 100%, a nie o 90% planów ogólnych.

 

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ JST

Temat był już poruszany na poprzednich spotkaniach KWRiST, ale wciąż powraca, bo w wielu gminach kwestia ta nadal nie została rozwiązana i samorządy nie wiedzą jak węgiel zagospodarować, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Górnictwa i Hutnictwa MAP Michał Respondek poinformował zebranych, że po zakończeniu ustawowej sprzedaży węgla, w lipcu 2023 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowało wykładnię przepisów. Dokument ten został wysłany do gmin. Część z nich potrafiło z tego dokumentu bardzo dobrze skorzystać. Wówczas w gminach zalegało ponad 60 tys. ton węgla niesprzedanego. Po zastosowaniu tej interpretacji, którą wydało MAP przeprowadzono kolejną ankietę (koniec roku 2023), z której wynika, że w gminach pozostało niecałe 30 tys. ton węgla. Zatem udało się ponad połowę zalegającego węgla sprzedać. Nadal jednak MAP otrzymuje pisma od gmin, że nie potrafią lub nie mogą zagospodarować tego węgla, bo nie mają możliwości, bo nie ma pieców węglowych, niektóre gminy nie mają już u siebie takich obiektów, gdzie mogłyby wykorzystać węgiel. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło się wypracowania kolejnych rozwiązań, które mogłyby ułatwić sprzedaż węgla przez gminy. MAP chce się przychylić do takich kwestii jak rozszerzenie katalogu podmiotów, do których można byłoby węgiel sprzedać, ustalenia ceny adekwatnej do tej, która aktualnie obowiązuje na rynku itp. Temat będzie również szeroko dyskutowany z gminami, także na KWRiST. W przeciągu 2 tygodni propozycje powinny być znane i będą przedstawione gminom.

 

PROGRAM „BONUS FREKWENCYJNY DLA GMIN DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW”, „BITWA O REMIZY” ORAZ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli przekazał stronie samorządowej informację dotyczącą straży pożarnej i Programu „Bitwa o remizy”, ale nadal nie jest jasna sytuacja dotycząca kół gospodyń wiejskich oraz Programu „Bonus frekwencyjny.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak poinformował, że środki na koła gospodyń wiejski w budżecie są zaplanowane. Aktualnie MRiRW weryfikuje rozporządzenia, które ma służyć wypłacie. Chodzi o to, aby wsparciem były objęte nie tylko koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale również koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje pokrewne, realizujące te same zadania, będące jednak poza rejestrem ARiMR. W najbliższych dniach będą znane szczegóły i zostaną przedstawione do konsultacji z KWRiST. Ministerstwo ma świadomość, że w wielu gminach działa kilkanaście kół gospodyń wiejskich i jest to powodem pewnego poczucia niesprawiedliwości wśród tych podmiotów, które tak samo działają, ale wcześniej funkcjonowały na podstawie odrębnych przepisów. Strona samorządowa zaapelowała o przedstawienie przybliżonych terminów i zasad przekazywania tych środków nie tylko tych do kół gospodyń wiejskich, ale również tych do ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, chórów, orkiestr, a także środków w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego, czy bonusu frekwencyjnego dla gminy do 20 tys. mieszkańców. Sprawa jest pilna, szczególnie w odniesieniu do ostatniej kwestii – bonu frekwencyjnego. Samorządom zależy na przekazaniu mieszkańcom jeszcze przed wyborami szczegółowych informacji o bonusie, tak, by zachęcić ich do pójścia na wybory i zachować wysoki poziom frekwencji.

 

Do prac Zespołów KWRiST, z wnioskiem o wydanie opinii wiążącej skierowano również następujące projekty:

 • projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021 – 2027,
 • projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielenia pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne,
 • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań i doposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów,
 • projekt rozporządzania Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

 

Strona samorządowa nie wyraziła zgody na upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zgłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawa ta jest bardzo ważna, w przeszłości było wokół niej wiele niejasności, dlatego strona samorządowa prosi o to, aby przeprowadzić nad nią dyskusję w pełnym trybie. Strona rządowa wyjaśniła, że projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach dotyczy przede wszystkim wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2021 roku nr 1883, w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Ponadto projekt zakłada umożliwienie składania przez cudzoziemców ubiegających się o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego i pobyt stały wniosków w sposób elektroniczny. Ustawa ta wprowadza też 4 wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wydłuża okres obowiązywania genewskiego dokumentu podróży, które wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców dla osób, które otrzymały status uchodźcy. Reasumując, ustawa wdraża głównie prawo Unii Europejskiej oraz usprawnia procedury czy obsłudze cudzoziemców przez urzędy wojewódzkie. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, po nich przyjdzie czas na konsultacje, w tym z KWRiST w trybie pełnym.

 

Strona samorządowa zwróciła się również z prośbą o to, aby na Zespole Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej jak najszybciej omówić założenia do ustawy o sygnalistach, która w znacznym stopniu będzie dotyczyła samorządów, ustawy o restrukturyzacji szpitali oraz kwestię finansowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Ponadto strona samorządowa prosi o informację, na jakim etapie są prace nad strategią demograficzną.

 

Skierowano również prośbę do Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, aby ustawa o ochronie ludności była stałym elementem prac tego zespołu.

 

Zwrócono się również z pytaniem do resortu infrastruktury o to co dalej z Programem „100 obwodnic” oraz programem dotyczącym infrastruktury kolejowej, czy będą kontynuowane w takim samym zakresie jak obecnie.

 

Do Zespołu ds. Klimatu została skierowana prośba o to, aby porozmawiać o Puszczy Białowieskiej – aby znaleźć równowagę między ochroną przyrody, a ochroną ludności, a także o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemie kaucyjnym.

 

Do Zespołu ds. Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych skierowano prośbę o zajęcie się tematem kierunków rozwoju obszarów metropolitarnych. Chodzi m.in. o rozmowę nad stanem prac nad ustawą o zrównoważonym rozwoju miast.

 

Na wniosek Ministra Zdrowia dotyczący wskazania kandydata do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej, KWRiST zaproponowała radczynię prawną Bernadettę Skubel (Związek Powiatów Polskich).

 

Pozytywnie zaopiniowano:

 • Wniosek Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu obiegowego KWRiST do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych,
 • Projekt uchwały Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • Projekt „Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027” (ROPS Opole),
 • Projekt „Program Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030″ (ROPS Kraków),
 • Projekt „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030” (MCPS Warszawa),
 • Projekt “Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027” (ROPS Poznań),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Ustce,
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (MZ 1625),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1643)

 

Na kolejne posiedzenie Komisji przeniesiono:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016),
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069).

 

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustalono na 27 marca br.