Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż – wnioskujemy o zmianę terminu

Data: 04-07-2024

W nawiązaniu do art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, który w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, wprowadzony został obowiązek dostosowania placówek do ww. przepisów z dniem 31 sierpnia 2024r.

 

Z uwagi na zbliżający się ustawowy termin zapadalności obowiązku, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stało się adresatem licznych informacji, że w wielu gminach będzie realny problem z dotrzymaniem ww. terminu. Aby zbadać skalę wyzwania, nasza organizacja przeprowadziła w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2024 roku badanie ankietowe. Wzięły w nim udział 102 gminy oraz miasta na prawach powiatu. W toku uzyskanych odpowiedzi okazało się, że w 40 gminach (39% respondentów) istnieją przypadki niedostosowania do ww. rozporządzenia MEN. Ustaliliśmy również, że w tych jednostkach samorządu terytorialnego problem niedostosowania istnieje w aż 217 placówkach, z których jedynie 9 (czyli 4% placówek z niedostosowaniem), jest w stanie zdecydowanie stwierdzić, że zdąży dostosować obiekty do wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN.

 

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

 

Zobacz treść pisma.