Zmiany w prawie wodnym pod lupą wielkopolskich samorządów

Data: 30-03-2015

27 marca br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało seminarium pt.: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne, które wpisało się w trwający proces konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

 

foto1Aktualny system gospodarki wodnej w kraju, znajduje się w procesie zmian i dostosowań do unijnego prawodawstwa. Implementacja założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy Powodziowej, ma prowadzić do lepszego zabezpieczenia przed skutkami powodzi oraz bardziej efektywnego zarządzania gospodarką wodną. Powyższe cele mają zostać osiągnięte dzięki istotnym, czasem daleko idącym zmianom organizacyjnym, w których istotną rolę odgrywać będą samorządy lokalne. Założenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty, są dokumentami niezwykle potrzebnymi i ważnymi z punktu widzenia nie tylko samorządów, jednakże wymagają głębszego przeanalizowania i wprowadzenia szeregu zmian.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w połowie lutego br. podjęło decyzję o włączeniu się w proces konsultacji społecznych ww. dokumentów. Przez cały marzec  zbieraliśmy uwagi wielkopolskich samorządów na temat zapisów powyższych Planów. Zwieńczeniem tego procesu, było zorganizowane 27 marca seminarium, w którym udział wzięło 30 przedstawicieli wielkopolskich samorządów lokalnych. Do współpracy przy organizacji spotkania zaprosiliśmy przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

foto4Założenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty przedstawili panowie: Michał Misiewicz, Kierownik Wydziału ds. konsultacji społecznych RZGW oraz Marcin Najdkowski z Ośrodka Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW. Głos zabrała również pani Magdalena Żmuda, dyrektor RZGW w Poznaniu, która podkreślała wagę poddanych konsultacjom dokumentów oraz zachęcała do szerokiego włączenia się w proces ich opiniowania.

 

Tematyka spotkania dotyczyła również planowanych zmian w tzw. Prawie wodnym, o czym opowiedział zebranym dr Jędrzej Bujny z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Z kolei wachlarz możliwości finansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej, ze środków funduszy WFOŚiGW, przedstawił pan Krzysztof Mączkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Efektem zbieranych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski opinii na temat Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty oraz powyższego spotkania, będzie dokument podsumowujący wszystkie uwagi do ww. planu, który zostanie przedstawiony Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu w najbliższym czasie. Dokument będzie również opublikowany na naszej stronie internetowej.

 

Materiały seminaryjne:

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry

Założenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Warty

Nowelizacja Prawa Wodnego

Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej

 

foto2 foto3
foto5 foto6
foto7 foto8
foto9