XIV Seminarium” Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 30-11-2015

Termin: 11 grudnia 2015 r.

 

Miejsce: Sala W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty. W kwietniu br. dyskutowaliśmy na temat zmian w zarządzaniu oświatą, wynikających ze znowelizowanej ustawy
o systemie oświaty. Z końcem tego roku chcemy skupić się na finansowaniu oświaty w roku 2016 oraz kwestiach bezpieczeństwa w szkołach.

 

Aby przybliżyć Państwu kwestie finansowania zadań oświatowych Stowarzyszenie Gmin i Powiatów zaprosiło do współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz, pan Grzegorz Pochopień zaprezentuje podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2016 oraz skupi się na interpretacji art. 32 Ustawy okołobudżetowej, który wciąż budzi sporo kontrowersji. Przedstawiciel Federacji Inicjatyw Oświatowych postara się odpowiedzieć na pytanie, czy przekazywanie szkół może być lekarstwem na problemy finansowe i społeczne gminy. W drugiej części spotkania porozmawiamy o bezpieczeństwie w szkołach. Reprezentant Instytutu Badań Edukacyjnych omówi wyniki badań przeprowadzonych niedawno na temat agresji w szkołach, a pani Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty przedstawi realizację rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Wielkopolsce.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych oraz dyrektorów szkół zlokalizowanych na terenie Wielkopolski.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 10 grudnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia