Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środzie wielkopolskiej

Data: 27-11-2014

Zarządzenie Nr 189/2014

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

z dnia 21 listopada 2014 roku  

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Środa Wielkopolska.

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz uchwały Nr LVIII/999/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawiam ogłosić otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Środa Wielkopolska.

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

§ 3. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej, według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie do 12 grudnia 2014r.. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

§ 4. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, oferenci (organizacje, którym przyznano dotację) zobowiązani są złożyć oświadczenie wraz z aktualizacją harmonogramu działań i aktualizacją kosztorysu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz na stronie internetowej www.sroda.wlkp.pl