System oświaty powinien być bardziej elastyczny

Data: 17-12-2020

Jak powszechnie wiadomo, ilość środków przeznaczonych na finansowanie kształcenia uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w subwencji oświatowej, określona jest sytuacją na dzień 30 września każdego roku. Niestety orzeczenia nie ustają z tym dniem, w toku roku szkolnego pojawiają się nowe, które nie są już ujmowane w subwencji oświatowej. Postępując zgodnie z prawem, dotacja dla placówek oświatowych, czy to publicznych, czy niepublicznych ulega zwiększeniu, a subwencja niestety nie. W skutek tego na organ prowadzący spada pełna odpowiedzialność finansowa za realizację tych zadań.

 

Podobnie sprawa wygląda w przypadku nauczania indywidualnego, za finansowanie którego JST otrzymują kompensatę dopiero po upływie roku szkolnego, co powoduje długotrwałe zaangażowanie środków organu prowadzącego, które mogłyby być wykorzystane na inne cele.

 

W powyższych zagadnieniach upatrujemy istotne problemy finansowo – organizacyjne realizacji zadań oświatowych. Biorąc pod uwagę ów fakt, zwróciliśmy się do  Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Przemysława Czarnka z prośbą o podjęcie działań, które pozwoliłyby systemowi szybciej reagować na zachodzące zmiany i uwzględniać je bardziej elastycznie i na bieżąco w wielkości przekazywanej subwencji oświatowej.

 

Pełna treść pisma

 

Photo by National Cancer Institute on Unsplash