Trzecie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych

Data: 18-05-2014

17 maja br. w Świerklańcu odbyło się na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, spotkanie regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski. W trakcie spotkania poruszono najistotniejsze kwestie dot. aktualnego i przyszłego funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce, tj.:

 

1. uzgodniono dalsze wspólne działania regionalnych korporacji samorządowych w zakresieprezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmian niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.) – w tym także przedstawiono wyniki spotkania samorządowców z woj. śląskiego z p. Olgierdem Dziekońskim, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, które odbyło się w dn. 14 maja br. w Katowicach;

 

2. omówiono zagadnienia dot. systemu oświaty związane w szczególności z efektami prac powołanego w ramach struktur Śląskiego Związku Gmini Powiatów Zespołu Zadaniowego ds. Oświaty, które koordynuje p. Joanna Kryszczyn, Zastępca Prezydenta Rybnika;

 

3. przyjęto wspólne stanowisko dot. propozycji zmian postulowanych przez jst w Karcie Nauczyciela i w projekcie tzw. „ustawy przedszkolnej”;

 

4. przeprowadzono dyskusję koncepcyjną nad systemem ustrojowych regulacji samorządowych;

 

5. omówiono kierunki poprawy skuteczności wspólnych działań regionalnych korporacji samorządowych, a w szczególności współpracę regionalnych organizacji samorządowych w kontekście efektywnej sieci wyspecjalizowanych w określonych tematach organizacji regionalnych. Ustalono, że zostanie podpisane porozumienie regionalnych organizacji samorządowych dot. współpracy;

 

6. przyjęto wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym;

 

7. przedstawiono przygotowywany przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dot. pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów terytorialnych;

 

 

W spotkaniu regionalnych organizacji samorządowych uczestniczyli reprezentanci dziewięciu  regionalnych korporacji samorządowych, a w szczególności:

1. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;

2. Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;

3. Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;

4. Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;

5. Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;

6. Związku Gmin Lubelszczyzny;

7. Związku Gmin Śląska Opolskiego;

8. Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;

9. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.