Stanowisko Zarządu SGiPW ws. bobrów!

Data: 17-12-2015

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, po przeprowadzeniu konsultacji z wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego przygotował stanowisko na temat zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

 

Dziękując za Państwa aktywność (otrzymaliśmy 50 opinii zawierających ponad 240 wskazań), treść stanowiska wraz z załącznikiem zamieszczamy poniżej:

 

 

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

podjęte w dniu 10 grudnia 2015 r., w sprawie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r. 
w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski otrzymuje liczne prośby o interwencje dotyczące problemów i szkód związanych z budowanymi przez bobry europejskie tamami i żeremiami. Skuteczna ochrona tych zwierząt, zdaniem wielkopolskich samorządowców doprowadziła do ich nadmiernego namnożenia, a co za tym idzie tworzenia sytuacji mogących wywoływać zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Kolejne podtopienia, niszczenie wałów przeciwpowodziowych a także nasypów drogowych i kolejowych motywują przedstawicieli samorządów do podjęcia odpowiednich działań, które pozwoliłyby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości.

W związku z powyższym 17 września br. Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich SGiPW podjęła decyzję o konieczności zajęcia stanowiska w sprawie poszerzenia listy cieków wodnych zawartych w załączniku do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. W tym celu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się do wszystkich jednostek samorządu regionalnego w regionie z prośbą o wskazanie miejsc, o które przedmiotową listę należałoby rozszerzyć.

Biuro Stowarzyszenia otrzymało 50 odpowiedzi, z czego aż 46 wskazywało konieczność poszerzenia wspomnianej listy o kolejne pozycje. Często powtarzaną prośbą było rozszerzenie dokumentu również o urządzenia melioracyjne i rowy niezarządzane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Rozumiejąc potrzebę ochrony bobra europejskiego jako gatunku zagrożonego, stoimy na stanowisku, że jego nadmierne namnożenie na terenach zamieszkałych przez ludzi prócz wywoływania szkód materialnych, może również zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców, nie tylko poprzez podtopienia i powodzie, ale też przez niszczenie dróg komunikacyjnych. Apelujemy o dokładne zapoznanie się z głosami przedstawicieli samorządów i – tam gdzie jest to możliwe – o poszerzenie listy cieków wodnych, na których zezwolone będą czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.).

Listę cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, rowów i innych miejsc wskazanych przez wielkopolskich samorządowców przekazujemy w załączniku do niniejszego stanowiska.

 

Przewodniczący SGiPW

 Jacek Gursz

 

 załącznik – lista cieków wodnych