Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie finansowania komend powiatowych policji

Data: 13-05-2015

Komendy powiatowe policji, aby realizować powierzone im zadania ustawowe, muszą mieć dostęp do określonych, minimalnych środków finansowych. Niestety aktualna konstrukcja prawna, pomimo szerokiej woli współpracy ze starostwami, skutecznie utrudnia uzyskanie odpowiednich zasobów na efektywne funkcjonowanie komend, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

 

Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienie, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, na posiedzeniu 12 maja 2015 roku podjął stanowisko, w którym proponuje rozwiązanie przedmiotowego problemu poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.). Stanowisko zostało przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych, Teresy Piotrowskiej oraz do wiadomości m.in. Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. dr Rafała Batkowskiego i wielkopolskich starostów.

 

Art. 13 ust. 4e ustawy miałby otrzymać brzmienie: „Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na określonych warunkach w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:

  1. Komendanta Głównego Policji – są przychodami funduszu centralnego;
  2. komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji – są przychodami wojewódzkich funduszy;
  3. komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji – są przychodami powiatowych funduszy;
  4. komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych – są przychodami funduszu Szkół Policji.

 

W proponowanej zmianie wyodrębnia się fundusz powiatowy, którego dysponentami zostają komendanci powiatowi policji. Przekazanie komendantom powiatowym stosownej delegacji do dysponowania funduszem celowym, w znacznym stopniu ułatwi pokrywanie przez powiaty części wydatków, związanych z kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.

 

Pobierz treść stanowiska