Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lutego 2018 r.

Data: 22-03-2018

Pod koniec lutego 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje publiczne do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lutego 2018 r.

 

Mając na uwadze fakt, iż ustawa ta w sposób wymierny dotyka samorządy lokalne, nakładając na nie nowe obowiązki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się do wielkopolskich JST o wyrażenie opinii na temat proponowanego kształtu dokumentu. Wiele z nich zwraca uwagę na potrzebę zmiany zapisów dotyczących terminu aktualizacji, lub stworzenia planów transportowych, o czym mówi art. 8 ust. 1 i 3. projektu ustawy. Dostosowanie istniejących planów do nowych wymogów, bądź ich nakreślenie do dnia 31 maja 2018 roku, wydaje się trudne do zrealizowania. Koniecznym jest wydłużenie wspomnianego terminu tak, aby wszystkie samorzady, zgodnie z obowiązującymi procedurami mogły stworzyć lub zaktualizować plany transportowe.

 

Pismo w tej sprawie zostało skierowane do pana Marka Chodkiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pełna treść pisma dostępna jest TUTAJ