ŚREM: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem

Data: 27-09-2016

Urząd Miejski w Śremie wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie zapraszają do udziału w piątej edycji Konkursu na  najlepszą  pracę dyplomową dotyczącą gminy Śrem. 
 
 
Konkurs skierowany jest do autorów prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych związanych tematycznie z gminą Śrem niezależnie od rodzaju uczelni i kierunku, na których zostały napisane i obronione. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

Zgłoszone do konkursu prace powinny być obronione w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r. 

Powołana komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych uczelni wyższych wyłoni laureata do końca listopada 2016 r. 

 
REGULAMIN 
5. EDYCJI KONKURSU
NA  NAJLEPSZĄ  PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ GMINY ŚREM
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Śrem.

2. Celem Konkursu jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o gminie Śrem oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie w środowisku lokalnym i regionalnym.

3. Konkurs przeprowadza się na zasadach określonych Regulaminem Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową dotyczącą gminy Śrem, nazywanego w dalszej  części Regulaminem.

4. Przedmiotem Konkursu są prace dyplomowe związane tematycznie z gminą Śrem.

 
§ 2
Warunki udziału
1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac: 
a) licencjackich, 
b) inżynierskich, 
c) magisterskich, 
d) podyplomowych 
związanych tematycznie z gminą Śrem – niezależnie od rodzaju uczelni i kierunku, na których zostały napisane i obronione. 

2. Prace na Konkurs zgłaszają ich autorzy. 

3. Zgłoszone prace powinny być obronione w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r. 

4. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu wraz z częścią opisową zawierającą streszczenie pracy z uzasadnieniem jej merytorycznych związków z gminą Śrem. 

5. Praca dyplomowa zgłoszona na Konkurs wbrew zasadom określonym w Regulaminie, w szczególności naruszająca wymogi formalne, nie będzie oceniana przez Komisję.

 
§ 3
Komisja Konkursowa
 
1.    Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów w składzie co najmniej trzech osób. 

2.    Komisja przedstawia Burmistrzowi Śremu propozycje prac do nagrodzenia.

3.    Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do Burmistrza Śremu.

4.    Najważniejsze kryteria oceny prac:
a)    wartość poznawcza podjętego tematu
b)    przydatność i zastosowanie w praktyce
c)    wartość źródłowa i dokumentacyjna
d)    forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu
e)    oryginalność ujęcia tematu

 
§ 4
Przebieg  Konkursu
1. Zgłoszenie i jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i elektronicznej należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 3 października 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Śremie, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”. Decyduje data wpływu.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r. 

3. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody oraz terminie i miejscu wręczenia. 

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu będzie ogłoszone podczas spotkania podsumowującego oraz na stronie www.srem.pl.  

 
§ 5
Nagrody
1. Fundusz nagród jest tworzony przez organizatorów Konkursu. 

2. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

3. Pozostałe dobrze ocenione prace otrzymają wyróżnienie.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie oraz materiały promocyjne gminy.

5. Organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród.

 
§ 6
Prawa autorskie
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w prasie, telewizji i Internecie oraz podczas prezentacji pokonkursowej, a także we wszystkich publikacjach związanych z Konkursem. 

2. Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące postanowień niniejszego Regulaminu, udzielenie Organizatorowi zgody na wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, w formie drukowanej oraz przez Internet, na dokonywanie dowolnych opracowań i rozporządzanie nimi na wszystkich polach eksploatacji; z tym, że każdorazowe wykorzystanie tekstu pracy lub cytowanie jej fragmentów musi zostać opatrzone podaniem pełnego tytułu i nazwiska jej autora. 

3. Egzemplarze prac zgłoszonych i nadesłanych na Konkurs nie podlegają zwrotowi i zostaną przekazane i włączone do zbiorów opracowań życia społecznego Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie. Biblioteka będzie je udostępniać na zasadach obowiązujących w placówce.

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych przez Uczestników danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (z dnia 29 VIII 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 

 
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

3. Wszelkie niejasności, wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem są rozwiązywane decyzją Komisji Konkursowej.