Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

Data: 02-04-2015

31 marca br. w siedzibie Ministerstwa, Związek Gmin Pomorskich, który w tym półroczu przewodzi Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych, zorganizował spotkanie Zarządów OPOS. Posiedzenie składało się z dwóch części – w jego pierwszym elemencie zgromadzeni przedyskutowali stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych, przygotowanych uprzednio przez poszczególne organizacje zrzeszone w inicjatywie OPOS. W drugiej części udział wzięli Wiceministrowie Administracji i Cyfryzacji, którym przedstawiono opinie OPOS na temat kluczowych rozwiązań legislacyjnych.

 

Przez pierwsze dwie godziny, przedyskutowany został obszerny materiał, dotyczący uwag do prawa samorządowego. W orbicie ustaleń i formułowania wniosków, znalazły się:

 • Ustawa o systemie oświaty
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa Prawo energetyczne
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów
 • Ustawa o dochodach JST, ustawa o lasach
 • Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych
 • Ustawa prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Problematyka VAT od odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi

 

Ponadto zgromadzeni dyskutowali nad kształtem stanowiska w sprawie projektu ustawy wniesionego do Sejmu RP w dniu 14 stycznia 2015 r. (druk nr 3077), zmieniającego ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., który w znaczący sposób wpływa na kształt finansów publicznych.   

 

Delegacja SGiPW zaprezentowała również uwagi, postulaty i spostrzeżenia, dotyczące rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem związków międzygminnych. Obszerny materiał zaprezentowanych przez mecenasa Macieja Kiełbusa z Dr Krystian Ziemski&Partners Kancelaria Prawna, został wypracowany podczas specjalnego spotkania 13 marca 2015r. Konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie, zgromadziły kilkanaście związków międzygminnych z regionu, a ich wnioski pozwoliły na sformułowanie kompletnego materiału zawierającego pakiet propozycji rozwiązań legislacyjnych.

 

W drugiej części posiedzenia do obrad dołączył Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik. Poinformował zgromadzonych o kierunkach i postępie prac legislacyjnych związanych z Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2656). Minister zapoznał się z propozycjami przedstawicieli OPOS, które dotyczą powyższego prawa, informując, że w miarę możliwości będzie się starał zrealizować postulaty strony samorządowej.

 

Bardzo istotnym elementem spotkania było zaproponowanie przez Wiceministra Wójcika, przyjęcia stałej reprezentacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w charakterze stałych obserwatorów. Fakt ten pokazuje jak istotnym „graczem” w środowisku samorządowym staje się inicjatywa, która narodziła się w Wielkopolsce w 2012 roku oraz poszczególne organizacje ją tworzące.

 

20150331_112319 20150331_130323
20150331_111219_resized