Spotkanie regionalnych organizacji samorządowych – podsumowanie

Data: 19-09-2014

Biorąc pod uwagę potrzebę przedyskutowania i wpłynięcia na istotne dla samorządu lokalnego sprawy,Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zrealizowało w dniach  17-18 września br. w Poznaniu spotkanie regionalnych organizacji samorządowych.  

 

W Polsce oprócz korporacji krajowych, ważną rolę w lobbingu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego odgrywają organizacje regionalne, które mają wiele pomysłów na poprawę jakości przestrzeni legislacyjnej w której funkcjonują. Podczas spotkania przedstawiciele m.in Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego dyskutowali na najbardziej palące dla samorządu tematy. Partnerami merytorycznymi spotkania byli przedstawiciele Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w postaci mecenasa Macieja Kiełbusa i mecenasa Jędrzeja Bujnego oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., które reprezentował  Wiceprezes Dariusz Antczak

 

Zgodnie z agendą pierwszym tematem dyskusji była Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Założenia dokumentu, podobnie jak w całym środowisku, wśród uczestników dyskusji wzbudziło wiele kontrowersji. Samorządowcy opowiedzieli się przede wszystkim za wykreśleniem art. 6e zakazującego udzielania zleceń na odbiór odpadów komunalnych spółkom z udziałem gminy inaczej niż w drodze przetargu. Dużym problemem może być również prawdopodobna egzekucja opłat od mieszkańców i koszty z tym związane. Przedstawiciele organizacji samorządowych odnieśli się także do pogarszającej się sytuacji w szpitalach, związanej szczególnie z Ustawa o działalności leczniczej z lipca 2011 roku, która ogranicza możliwości szpitali w zakresie zarządzania długiem oraz zwiększa odpowiedzialność finansową JST za podległe im jednostki ochrony zdrowia.

 

Dużą część konsultacji stanowiły rozmowy dotyczące finansów publicznych, w szczególności dotyczących realizacji zadań oświatowych. Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali, że główny problem stanowi nadal obowiązująca Karta Nauczyciela, dokument anachroniczny i nieodpowiadający dzisiejszym potrzebom i możliwościom finansowym organów prowadzących. Sformułowany został silny apel, który określił największe problemy, destrukcyjnie wpływające na poziom finansów samorządowych. Ważny dla finansów wielu jednostek jest problem kosztów konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Ustalono, że niezbędne są zmiany prawa, które aktualnie obarcza wiele gmin obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z oświetleniem dróg publicznych, które należy uświadomić decydentom.

 

Sformułowane z regionalnej perspektywy wnioski i uwagi zostaną przekazane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz najwyższym decydentom państwowym. Dużą wartością dla efektów spotkania ma różnorodność problemów, z jakimi mierzą się samorządy w poszczególnych regionach oraz oryginalne sposoby radzenia sobie z zaistniałymi wyzwaniami. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, może usprawnić działania JST również w innych regionach. Liczymy na to, że spotkanie pozwoli również wzmocnić pozycję regionalnych organizacji samorządowych w krajowej przestrzeni lobbingowej. Mamy nadzieję, że uwagi, będące odzwierciedleniem nastrojów i tendencji panujących w całym środowisku samorządu lokalnego, wesprą proces poprawy warunków w jakich funkcjonują członkowie regionalnych organizacji samorządowych.

 

W opinii organizatorów i uczestników spotkania, regionalna perspektywa pozwoliła dostrzec wiele problemów środowisk samorządowych, a spotkanie wiodących organizacji regionalnych pomogło skoordynować działania, które pozwolą wpłynąć na rzeczywistość legislacyjną. Wszystkie spostrzeżenia i  ustalenia zostaną przekazane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w celu wpłynięcia na proces polepszania jakości prawa.

Do pobrania: Stanowisko w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty

 

 

DSC_0059

 

DSC_0066

 

DSC_0071

 

DSC_0074

 

DSC_0080