SEMINARIUM: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne

Data: 16-03-2015

Termin: 27 marca 2015 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Aktualny system gospodarki wodnej w kraju, znajduje się w procesie zmian i dostosowań do unijnego prawodawstwa. Implementacja założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy Powodziowej, ma prowadzić do lepszego zabezpieczenia przed skutkami powodzi oraz bardziej efektywnego zarządzania gospodarką wodną. Powyższe cele mają zostać osiągnięte dzięki istotnym, czasem daleko idącym zmianom organizacyjnym, w których istotną rolę odgrywać będą samorządy lokalne, które będą adresatem naszej inicjatywy.      

      

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, chcielibyśmy poruszyć najistotniejsze aspekty nadchodzącej reformy. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nie zabraknie również istotnej prelekcji dr Jędrzeja Bujnego z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej, który szczególną uwagę zwróci na zmiany legislacyjne dotyczące władztwa i zarządzania terenami wodnymi. Odpowiedni dobór prelegentów, reprezentujących instytucje zaangażowane w procesy implementacyjne nowych zobowiązań prawnych, a także wspierające powyższe działania, pozwolą na ciekawą i istotną debatę, która pozwoli samorządom lokalnym na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących wyzwań.

 

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz pracowników jednostek na co dzień zajmujących się powyższymi zagadnieniami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 26 marca 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia