SEMINARIUM: Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny

Data: 03-02-2016

Termin: 18 lutego 2016 r., g. 10:00 UWAGA! Brak wolnych miejsc na seminarium. Lista uczestników została zamknięta.

 

Miejsce: Sala Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od blisko trzech lat, wciąż nastręcza samorządom lokalnym oraz związkom międzygminnym wielu problemów. Nieustannie pojawiają się nowe kwestie, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania. Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikający z powyższej ustawy mówi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany sporządzić taki dokument i przedłożyć go Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie wójt, burmistrz, lub prezydenta miasta, który je przekazał jest wzywany do jego uzupełnienia lub poprawiania w terminie 30 dni. Aby uniknąć takich sytuacji Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy przedstawicieli Departamentu Środowiska UMWW oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśnią, jak wywiązywać się z ustawowego obowiązku bez popełniania błędów.

 

Uczestnicy:

 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów,  którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 17 lutego br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia