SEMINARIUM: Nowe Prawo wodne w świetle rządowego projektu ustawy

Data: 13-06-2017

Termin: 27 czerwca 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Dnia 26 kwietnia 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy – Prawo wodne. Już jego wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne, ale obejmuje także istotną część przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

Warto przy tym zauważyć, iż w rezultacie przyjęcia proponowanej reformy dojdzie nie tylko do daleko idącej zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, ale także zostaną wprowadzone systemowe zmiany w zakresie kompetencji poszczególnych organów oraz finansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej.

 

Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto, planowane jest wprowadzenie nowych opłat (np. opłaty za zmniejszenia naturalnej retencji, zwanej potocznie opłatą za deszczówkę), likwidacja  zwolnień  z  obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu m.in. poboru wody oraz zrzutu ścieków, a także podwyższenie stawek niektórych opłat (np. opłaty za pobór wód dla celów spożywczych). Kwestie te zostaną poruszone w trakcie seminarium przez Mikołaja Maślińskiego, prawnika Kancelarii SMM Legal, specjalistę w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska.

 

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę wodną, ściekową i zagadnienia melioracji.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 26 czerwca br. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia