SEMINARIUM: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle nowelizacji przepisów prawa

Data: 02-10-2019

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Termin: 6 listopada 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Pod koniec sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zmiany dotyczą również organów administracji publicznej, uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć w tych sprawach.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners organizuje seminarium, podczas którego wyjaśnione zostaną najistotniejsze elementy nowelizacji. Prelegentem podczas spotkania będzie mec. Marta Klimek, radca prawny, ekspert z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego.

 

Uczestnicy: 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla JST nie będących członkami SGiPW.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium