Publikacja na temat centrów usług wspólnych

Data: 20-10-2016

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners opracował monografię pt. „Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania centrów usług wspólnych” pod red. prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego oraz dr Iwony M. Wieczorek. Publikacja jest dostępna bezpłatnie. Zachęcamy wielkopolskie samorzady do zapoznania się z nią.

 

Fragmenty Wstępu do publikacji:

 

„Proponowane czytelnikowi opracowanie dotyczy samorządowych centrów usług wspólnych, a zwłaszcza prawnych aspektów ich organizacji i funkcjonowania. Stanowi ono odpowiedź na dawno już dostrzeżoną w praktyce, a ostatnio także przez prawodawcę, potrzebę w tym zakresie. Znalazło to wyraz w regulacji z czerwca 2015 roku1, obejmującej między innymi możliwość organizowania samorządowych centrów usług wspólnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych dostrzegana była już dużo wcześniej, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek stopnia podstawowego, a więc gmin. Wielość zadań oraz odpowiadające temu zróżnicowanie form działania jednostek samorządu terytorialnego, idąca za tym możliwość organizowania zadań w zróżnicowanych formach organizacyjno-prawnych, potrzeba powoływania jednostek organizacyjnych bliższych obywatelowi i jego potrzebom, skłaniają do poszukiwania różnych rozwiązań, pozwalających na zapewnienie obsługi powołanych jednostek organizacyjnych w różnych zakresach. […]

 

W opracowaniu znalazł się też cały szereg wskazań o charakterze praktycznym, dotyczących etapu podejmowania decyzji o powołaniu centrów usług wspólnych, jak również decyzji o zakresie przekazanej wspólnej obsługi, jej zasięgu terytorialnym itd. Szczególnie przydatne dla praktyków są również elementy proceduralne, dotyczące utworzenia centrów usług wspólnych, a także ewentualnego „przekształcenia” istniejących jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania dla innych jednostek organizacyjnych w centrach usług wspólnych. […]

 

Opracowanie ma zatem charakter kompleksowy. Podkreślić jednak należy, że ma także charakter pionierski z racji tego, że powstało w momencie istnienia niszy – braku innych opracowań tego typu, jak również orzecznictwa, tak sądowo-administracyjnego, jak i organów nadzorczych.”

 

Pobierz publikację.