Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Data: 27-08-2020

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości realizuje z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolski, kompleksowy program edukacyjny skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek organizacyjnych JST. Projekt ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES).

 

W ramach programu edukacyjnego realizowane są 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej), profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST oraz wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa. Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują tytuł  „Koordynatora ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

 

Do udziału w programie z każdej JST mogą zgłosić się 2 osoby.

 

Udział w programie przyniesie Państwu szereg następujących korzyści:

 1. Uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, znajomości PES na terenie działania jednostki, stosowania odpowiednich trybów zlecania/ powierzania usług PES, umiejętności sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej;
 2. Poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST, m.in. w następujących obszarach:
  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców,
  utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych, obiektów, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci, boisk, itp.
  realizacja usług remontowo – budowlanych,
  prowadzenie działań rewitalizacyjnych,
  świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami,
  realizacja imprez plenerowych, organizacja placów zabaw,
  realizacja działań edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,
  świadczenie usług gastronomicznych, cateringu na rzecz mieszkańców.
 3. Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów z podatków z tytułu PIT i CIT. Udzielenie zamówienia bądź zlecenie usług do realizacji PES z terenu Państwa jednostki da możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do realizacji tychże usług. Niewątpliwie wpłynie to na zmniejszenie kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych a jednocześnie zwiększy wpływy z podatków do budżetu JST;
 4. Współpraca z PES stwarza Państwu możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług społecznych użyteczności publicznej, na rzecz mieszkańców. W programie edukacyjnym poznacie Państwo model przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez samorządy, tj.: spółdzielnia socjalna osób prawnych, spółka z o.o. oraz przedstawimy Państwu przykłady dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST, świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, np. http://gminova.pl/o-spoldzielni/;
 5. Uzyskanie aktualnych informacji o możliwości pozyskania dodatkowych środków z dostępnych programów pomocowych na realizację usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców, tj. minigrantów, dotacji, w obecnym okresie programowania oraz w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

 

W celu zapisania się do udziału w programie należy wypełnić, podpisać i odesłać do Biura projektu następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Karta zgłoszenia oddelegowanego pracownika JST do udziału w projekcie.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/Uczestniczki.
 4. Oświadczenie JST o liczbie zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.
 5. Deklaracja o gotowości do zwiększenia liczby zleconych usług społecznych użyteczności publicznej.

 

Informacyjnie:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. List rekomendacyjny MSWiA
 3. Ulotka informacyjna

 

Dokumenty są również zamieszczone na stronie internetowej Projektu: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

 

Wypełnione, zeskanowane dokumenty należy przesłać mailem do Opiekuna regionalnego JST do dnia 11 września 2020 r.

Poniżej podajemy kontakt do poszczególnych Opiekunów Regionalnych JST:

 

Ewa Gryc – Opiekun regionalny JST na województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko mazurskie, kujawsko-pomorskie, tel. 517 085 300, e-mail: egryc@pap.rzeszow.pl,

 

Joanna Ziobro – Opiekun regionalny JST na województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, tel. 517 085 293, e-mail: jziobro@pap.rzeszow.pl,

 

Sylwia Przystasz – Opiekun regionalny JST na województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, tel. 517 256 301, e-mail: sprzystasz@pap.rzeszow.pl,

 

Kamila Budziaszek – Opiekun regionalny JST na województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, tel. 517 085 429, e-mail: kbudziaszek@pap.rzeszow.pl.

 

Pragniemy nadmienić, iż program edukacyjny dla JST realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.