Potrzebna zmiana zasad organizacji finansów publicznych – działajmy!!

Data: 27-11-2019

Do 15 listopada 2019 roku w oparciu o zobowiązania ustawowe, przedłożone zostały projekty budżetów JST. Jak powszechnie się okazało, dla wielu jednostek skonstruowanie wydatków do spodziewanych dochodów w 2020 roku, okazało się bardzo trudne i zaowocowało m.in. licznymi cięciami inwestycyjnymi. Powodem tej sytuacji jest ograniczenie dochodów własnych, wynikających m.in. z udziału w obniżonych podatkach, a także lawinowo rosnące wydatki bieżące i niedofinansowanie zadań zleconych.

 

Biorąc pod uwagę ów fakt, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się do wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego z prośbą przyjęcia przez rady gminy i powiatów, podczas najbliższej sesji budżetowej, odpowiedniego stanowiska, którym wyrażona zostanie potrzeba ustawowych zmian zasad organizacji finansów publicznych, które pozwolą na poszanowanie konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonym samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

 

Proponujemy, aby treść stanowiska przesłać do Kancelarii Premiera RP, Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu (również do wiadomości SGiPW). Ufamy, że powszechne podjęcie tego rodzaju stanowiska, pomoże skłonić decydentów do otwartej i odpowiedzialnej dyskusji na temat finansów samorządowych, które w najbliższym czasie mogą znaleźć się w naprawdę trudnej sytuacji.

 

Wzór stanowiska – gmina

Wzór stanowiska – powiat