Ponowny wniosek Poczty Polskiej – propozycja pisma

Data: 28-04-2020

W nawiązaniu do ponowionego wniosku Poczty Polskiej dotyczącego przekazania danych ze spisu wyborców (tym razem opatrzonego podpisami kwalifikowanymi dwóch Członków Zarządu zgodnie z reprezentacją Spółki) z dnia 23.04.2020 r., wśród wielu gmin naszego regionu pojawiły się wątpliwości, czy na podstawie przytoczonych we wniosku przepisów, dane będące przedmiotem zapytania mogą zostać udostępnione. W przestrzeni publicznej dostępnych jest wiele analiz i argumentacji zarówno samych JST, jak i organizacji je reprezentujących. Wśród nich przeważają te, które nie dostrzegają wystarczającej podstawy prawnej umożliwiającej przetwarzane tak wrażliwych danych przez Pocztę Polską S.A. Mocnym argumentem w tej sprawie jest obowiązek ochrony danych osobowych jaki ciąży na lokalnych władzach, który obostrzony jest bardzo konkretnymi sankcjami.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stoi na stanowisku, iż ostateczna ocena, czy w obecnym stanie prawnym możliwa jest pozytywna odpowiedź na wniosek Poczty Polskiej S.A. należy do administratora danych. Jeżeli jednak uznacie Państwo, iż nie zaistniała podstawa prawna do takich działań, załączamy możliwą odpowiedź do wnioskodawcy z dnia 23 kwietnia 2020 r. do ewentualnego wykorzystania.

 

Treść pisma