Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Data: 30-08-2021

25 sierpnia 2021 r. w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Spotkaniu przewodniczył Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współprzewodniczącym był Pan Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

 

Pan Michał Dworczyk, Pełnomocnik Rządu ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień przedstawił status prac związany z realizacją Programu. W chwili obecnej, wśród osób pełnoletnich, zaszczepione jest 59% populacji kraju. Niestety z tygodnia na tydzień spada liczba osób zapisujących się na szczepienia, a to wg ministra oznacza, że dotychczasowe formy i możliwości zachęcania do szczepień nie są do końca wyczerpane. Minister nakreślił również dwa możliwe scenariusze przyspieszenia i dalszej realizacji Narodowego Programu Szczepień:

 

 1. Wprowadzenie obowiązku szczepienia dla wybranych grup zawodowych – np. zawodów medycznych. Takie rozwiązanie rodzi jednak obawy, że wprowadzony obowiązek może wywołać spore emocje społeczne, które dadzą efekt odwrotny do zamierzonego.
 2. Długotrwała edukacja dotycząca ogólnie szczepień w tym szczepień przeciw Covid-19.

 

Oba scenariusze są cały czas przedmiotem dyskusji, podobnie jak kwestie przygotowania do możliwości szczepień w szkołach oraz zastosowanie trzeciej dawki szczepionki u osób, które nie nabyły odporności.

 

Pan Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podkreślił, że dla samorządów ważną kwestią jest uzyskanie szczegółowych informacji dot. szczepień dla dzieci poniżej 13 roku życia, a ponadto samorządy chciałyby wiedzieć jak będzie wyglądało utrzymanie punktów szczepień i ich funkcjonowanie lub likwidacja w kontekście trzeciej dawki szczepionki.

 

Minister Dworczyk poinformował, że wiele punktów szczepień, uruchamianych we współpracy z samorządami została już zlikwidowana, z uwagi na zmniejszoną liczbę osób zgłaszających się na szczepienia. W chwili obecnej punkty szczepień w POZ-ach, szpitalach, czy aptekach są w zupełności wystarczające i minister nie obawia się ich likwidacji. Odnośnie szczepień dzieci poniżej 13 roku życia – sprawa jest dyskutowana, a na ostateczne decyzje trzeba jeszcze trochę poczekać.

 

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

 

W dalszej części posiedzenia Pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na problem braku przejrzystości w procedurach przyznawania dotacji w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. O ile kryteria rozpatrywania wniosków przez BGK są znane i nie wzbudzają wątpliwości, to zasady wyboru wniosków do dofinansowania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, do której wnioski trafiają, nie są samorządom znane. Należy zaznaczyć, że liczba złożonych wniosków jest kilkakrotnie większa niż dostępna pula pieniędzy, a zasady przyznawania dofinansowania powinny być jasne i przejrzyste.

 

POLSKI ŁAD

 

Strona samorządowa w odniesieniu do założeń Polskiego Ładu, zwróciła również uwagę na problem rekompensaty utraconych z tego tytułu dochodów. Samorządy nie oczekują jednorazowej rekompensaty, a stałego adekwatnego źródła dochodów własnych. Póki co wdrożenie Polskiego Ładu nie oznacza większej ilości pieniędzy dla samorządów, a szczególnie trudną sytuację ma część gmin wiejskich, położonych z dala od autostrad, gdzie spadek wpływów z PIT będzie dużo większy niż w pozostałych gminach. Wiceminister Sebastian Skuza zapewnił, że ministerstwo jest otwarte na negocjacje ze stroną samorządową w kwestii podejścia do gmin wiejskich.

 

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

 

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski zwrócił uwagę na problem braku przepisów krajowych precyzujących wdrożenie dyrektywy parlamentu europejskiego i rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii Europejskiej – tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów. Termin implementacji upływa 17 grudnia br., a brak ustawy daje spore pole do wpływania na JST przez prywatne firmy konsultingowe, które nakłaniają do natychmiastowych szkoleń. W związku z tym strona samorządowa oczekuje, możliwie szybko, informacji o tym, jaki jest harmonogram prac nad ustawą i kiedy ma zostać uchwalona.

 

Ponadto w trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano:

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.
 3. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 5. Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022 r.
 6. Projekt programu Interreg Polska − Saksonia 2021-2027 r.
 7. Projekt programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
 8. Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu.
 10. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 14. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”
 15. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia Demograficzna 2040.
 16. Projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 17. Projekt wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025.
 18. Projekt wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025.

 

Negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

 

Do dalszych prac skierowano:

 

 1. Projekt „Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. i 2040 r.)”.
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”.
 3. Projekt ustawy o zmiany ustawy o pomocy społecznej (KPRM).
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

 

Kolejne, specjalne posiedzenie KWRiST w całości poświęcone rozwiązaniom przewidzianym w ramach tzw. Polskiego Ładu odbędzie się 3 września br. Do 1 września stronie samorządowej mają zostać dostarczone projekty ustaw dotyczące programu.