Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Data: 20-07-2022

Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

19 lipca 2022 roku

 

Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Ze strony rządowej przewodniczył jej wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, a ze strony samorządowej sekretarz Marek Wójcik.

 

W ramach spotkania dyskutowano zgodnie z przyjętym porządkiem:

 

 1. Sprawy różne:

 

a) Dyskusja na temat możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków. w szczególności z uwagi na wzrost inflacji oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną, gaz itp.

 

Dyskusję w tym punkcie rozpoczął sekretarz Marek Wójcik, który wyraził żal, że Wody Polskie nie uznają argumentów strony samorządowej w kwestii korekt (skracania) taryf wodno – kanalizacyjnych. Złożone wnioski często spotykają się z niezrozumieniem i wielomiesięcznym rozpatrywaniem.

 

Następnie głos zabrał Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Stwierdził on, że strona rządowa oraz regulator są otwarte na dialog i rozpatrzenie wniosków. Zauważył równocześnie, że przy I taryfikacji kilka lat temu, koszty wody za m3 wahały się w różnych ośrodkach od 1,80 do aż 40 zł. To są spore dysproporcje, które skłaniają do stworzenia bardziej zunifikowanego systemu. Jako reprezentant Rządu RP poinformował, że założeniem systemu jest cel, aby woda nie była droga i była powszechnie dostępna, czego podstawą ma być odpowiednia infrastruktura i cena. Pan Gróbarczyk zauważył, że czasami przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne odprowadzały dywidendy od swojej działalności do budżetów JST, a czasem woda była również rażąco i niewspółmiernie tania, co też nie jest dobre w dłuższym okresie i nie posiada uzasadnienia rynkowego.

 

Przedstawiciel strony rządowej zauważył, że jak dotąd niewiele podmiotów skorzystało ze swojego prawa i złożyło wnioski o skrócenie obowiązującej taryfy (ok. 10% jednostek). Według niego sygnalizowany powszechny problem z realizowaniem usług w ramach dotychczasowych taryf wygląda na wątpliwy, co potwierdzają powyższe dane. Rząd RP chce jednak dyskutować na temat nowego podejścia. Pojawiają się dylematy, czy w przypadku licznych rozbieżności podejść do kwestii indywidualnie, czy może generalnie, aby zawęzić nieco system. Podnoszone przez stronę samorządową argumenty związane ze wzrostem kosztów bieżących, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość (w tym roku ceny prądu są zagwarantowane, obsługiwane kredyty czasem mają stałe raty), co też jest brane pod uwagę podczas weryfikowania wniosków o skrócenie czasu obowiązywania taryf.

 

W dalszej części tego punktu obrad głos zabrał Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Prezes dodał i uściślił, że na dzień 18 lipca złożonych zostało 275 wniosków o skrócenie taryf. (159 jest procedowanych, 75 rozpatrzonych negatywnie, 18 pozytywnie, 23 wnioskom odmówiono wszczęcia postepowania). Z wniosków wypływają średnie propozycje wzrostu taryf za wodę o 34% a za ścieki o 28%. Ja zauważył Prezes Daca w ostatnich latach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie również uczestniczyło w postępowaniach sądowych w związku z rozpatrywanymi wnioskami – przytłaczającą większość procesów wygrało.

 

Prezes Daca nawiązał jeszcze do kwestii transferowanych do budżetów JST dywidend. Tylko w przypadku 16 największych miast wartość dywidend wyniosła ponad 601 mln złotych. Jak stwierdził Prezes środki te można było zainwestować w gospodarkę wodno – ściekową, a nie przekazywać do budżetu samorządowego na inne cele. Jednocześnie przedstawiciel regulatora poinformował, że ok 200 gmin zdecydowało się dopłacać do kosztów wody i ścieków, pomimo realizowanych inwestycji, aby nie obciążać podatników – taki przykład w jego opinii, zasługuje na naśladowanie i pozytywną ocenę.

 

Następnie w tej sprawie głos zabrał przedstawiciel Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Doprecyzował on pewne dane, które zostały przytoczone we wcześniejszych wypowiedziach. Jak informują badania na podstawie ankiet, większość przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych w I kwartale tego roku zanotowało stratę. Warto dodać, że większość przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych to spółki prawa handlowego (ok. 800), które rzeczywiście mają prawo do wypłaty dywidend, które w niektórych przypadkach są zyskami pozataryfowymi. Spółki te, ze względu na aktualną sytuację, w 20% już złożyły wnioski o skrócenie taryf, a dalsze 60% chce je złożyć. Na koniec wypowiedzi przedstawiciela Izby Gospodarczej wystosowany został apel, aby zminimalizować i uprościć wnioski, aby skrócić procedurę, ponieważ podmioty oferujące swoje usługi muszą zmierzyć się efektywnie z aktualnymi realiami. Do wzrostu kosztów bieżących należy dodać nowe wyzwania jakie będą stały przed przedsiębiorstwami wodno – kanalizacyjnymi, czyli wdrożenie dyrektywy związanej z wodą pitną, czy nowego Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Do tego znacznie spadł udział środków unijnych w projektach modernizacyjnych, co również nakazuje sięganie do zasobów własnych lub innych źródeł zewnętrznych. W toku dyskusji zwrócono uwagę na dość wygórowane oczekiwania regulatora co do odpowiedzi wnioskodawców – często zadawane pytania są bardzo liczne i trudne do odpowiedzi, do tego w bardzo krótkim czasie. Optymizmem nie napawa również potrzeba utrzymania wynagrodzenia pracowników, którzy świadczą usługi na wysokim poziomie, uzależniając to od odpowiedniego wynagrodzenia.

 

W odniesieniu do powyższego, minister Gróbarczyk stwierdził, że argumenty strony samorządowej są jasne i zrozumiałe. Rząd jednak nie zgodzi się na pełne przeniesienie podwyżek kosztów oferowanych usług na odbiorców. Pan Gróbarczyk zaproponował, aby Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, przy poparciu większości swoich członków, zwróciła się z prośbą o stworzenie nowego procesu taryfowania. W takim przypadku będzie można od 1 września rozpocząć proces, który pozwoli do końca roku wypracować nowe taryfy. Przedstawicieli strony samorządowej przypomnieli, że już od kilku miesięcy wnioskują o takie rozwiązania, tak więc liczą, że teraz uda się przyjąć dobre propozycje. Jednocześnie pan Wójcik i pan Porawski skrytykowali próbę podziału samorządów na dobrych policjantów (te które taryf nie urealniają i dopłacają do systemu) i złych, którzy żądają podwyżek i chętnie korzystają z dywidend spółek, dla bliżej nie określonych celów (budżetowych).

 

b) Wdrażanie Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (edycja I) (Wniosek ZGWRP).

 

W tym punkcie głos zabrali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy podsumowali bieżące działania związane z I edycją Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jak poinformowano podpisane zostały już 2384 umowy na kwotę ponad 11,58 mld zł., co stanowi 59% wszystkich inwestycji objętych dofinansowaniem. Udaje się podpisywać ok 85 umów tygodniowo. Termin na ogłoszenie przetargu, na wyraźną prośbę strony samorządowej, został przedłużony do 18 sierpnia. Statystyki te uznano za wynik niezły, który może pozwolić na pomyślną realizację. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego chcą zapoznać się ze wszelkimi uwarunkowaniami realizacji projektów, dlatego oczekują na wypełnienie ankiety skierowanej do beneficjentów. Jak na razie responsywność jest niewielka, dlatego przedstawiciele zachęcali do przekazania informacji w tej formule.

 

W tym obszarze tematycznym głos zabrał Wójt Jacek Brygman. Stwierdził on, że zaoferowane środki są naprawdę duże i jak dotąd niepowtarzalne. Pojawia się jednak istotny, w szczególności w mniejszych miejscowościach problem z efektywną realizacją przetargów, ponieważ przyznanie kwoty w dzisiejszej rzeczywistości nie odzwierciedlają możliwości realizacji projektu przez firmy w zaplanowanej kwocie. Wójt Brygman prezentował tu przykład gminy Łubianka, która otrzymała promesą na kwotę 10 mln złotych, a w procedurze już trzech postępowań przetargowych, nie udało się uzyskać propozycji mniejszej niż 18 mln. Materiały budowlane drożeją w zastraszającym tempie i to skłania samorządowców do podejmowania prób ratowania sytuacji np. w postaci ograniczenia/zmniejszenia projektu. Strona samorządowa w efekcie powyższych argumentów zaproponowała następujące możliwości zmian w realizacji projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

 

 • Możliwość ograniczenia realizacji zadań
 • Możliwość częściowego rozstrzygania przetargów
 • Waloryzacja kontraktów
 • Możliwość zaciągania kredytów w BGK przez JST, aby odciążyć wykonawcę wybranego w przetargu

 

Przedstawiciele Banku stwierdzili, że bardzo zależy im na realizacji projektów w ramach działania. Część uwag już udało się wdrożyć. Z niektórymi może być problem, np. ze zmniejszeniem wartości projektu, a także zaciągania zobowiązań w BGK w imieniu wykonawcy. Uczestnicy spotkania ustalili, że aby przedyskutować wszelkie kwestie merytorycznie, powołana zostanie specjalna grupa robocza, która postara się wypracować rozwiązania.

 

Zamykając ten punkt dyskusji minister Paweł Szefernaker stwierdził, iż stronie rządowej niezmiernie zależy na realizacji zadań w ramach projektu, dlatego w uzasadnionych wypadkach, przy braku powodzenia przy wyłanianiu wykonawców w przetargach, sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie w celu uzyskania najlepszych i efektywnych rozwiązań.

 

c) Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – projekt wysłano 07.07.22 r.

 

Temat ten wzbudza duże i skrajne emocje środowiska samorządowego. Ze względu na brak porozumienia między organizacjami, strona samorządowa nie mogła wydać wiążącej opinii w tej sprawie.

 

d) Stanowisko ZGWRP w sprawie zamierzeń inwestycyjnych związanych z reaktywowaniem tzw. Jedwabnego Szlaku na terenie Polski.

 

Kwestia uzgodniona, uzyskała poparcie strony samorządowej

 

e) Wniosek ZGWRP i UMP o objęcie Rządową Tarczą Antyinflacyjną gospodarstw domowych oraz wszystkich instytucji publicznych, w tym szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka, domów pomocy społecznych, itp. ogrzewanych olejem opałowym, gazem propan – LPG – poprzez zrównanie stawki VAT do takiego samego poziomu, jakim dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej objęte są energia elektryczna oraz gaz ziemny.

 

Propozycję przedstawił przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski. Spotkała się ona raczej z chłodnym przyjęciem ministra Szefernakera, ze względu na olbrzymie koszty budżetowe. W tej kwestii głos zabrała również Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska. Poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Rząd RP będzie rozważał pewne narzędzia wsparcia w tym obszarze. Ustalono również, że temat zostanie omówiony na Zespole ds. Energetyki KWRiST, a także w relacjach z Ministerstwem Finansów.

 

f) Wniosek strony samorządowej o przedstawienie informację Ministerstwo Rozwoju i Technologii o stanie zaawansowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). (Wniosek zgłoszony na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w dniu 07.22 r.).

 

Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii Michał Gil poinformował, że rozwiązanie prawne jest na etapie uzgodnień między resortami. W toku opiniowania wpłynęło kilkaset uwagi propozycji, które aktualnie są rozważane. Gdy pojawi się projekt ustawy, zostanie on niezwłocznie zaprezentowany na spotkaniu KWRiST

 

g) Wniosek strony samorządowej o przedstawienie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości nt. inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do urealnienia kwoty niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniej jakości usług z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Wniosek strony samorządowej z posiedzenia KWRiST w dn. 21.06.22 r.)

 

Oczekiwania strony samorządowej przedstawił Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. Oczekiwania te są związane z potrzebą waloryzacji kwoty przyznawanej na realizację zadania przez powiaty grodzkie. Aktualna propozycja na poziomie 5500 zł. w 2023 roku to w opinii strony samorządowej zbyt mało. Do debaty włączyli się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy rozumieją argumenty strony samorządowej i będą starali się je efektywnie przedstawiać w relacji z Ministerstwem Finansów, które podejmie ostateczną decyzję co do kwot na prowadzenie działania.

 

W dalszej części spotkania, kolejne wnioski w punkcie 1. zostały w pełni uzgodnione ze stroną samorządową:

 

h) Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Nr 140) – wysłano 01.07.22 r.

 

i) Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Nr 143) – wysłano 01.07.22 r.

 

j) Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wysłano 01.07.22 r.

 

k) Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wysłano 13.07.22 r.

 

l) Wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki o upoważnienie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli – wysłano 13.07.22 r.

 

m) Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wysłano 08.07.22 r.

 

n) Wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wysłano 08.07.22 r.

 

o) Wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o upoważnienie Zespołu ds. ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wysłano 08.07.22 r. (Nowy tekst – wysłano 18.07.br.)

 

p) Wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o pilne zaopiniowanie projektu ustawy o sporach zbiorowych (UD 408) – wysłano 07.22 r.

 

q) Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 07.22 r.

 

r) Wniosek Ministerstwa Zdrowia o pilne zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1376) – wysłano 18.07.22 r.

 

s) Wniosek Ministerstwa Zdrowia o zaopiniowanie przez KWRiST w trybie obiegowym projektowanych regulacji dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, zmieniających przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne i procedowanych w ramach procesu legislacyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD 226) – wysłano dn. 18.07.br.

 

W dalszej części spotkania, kolejne wnioski w punktach od 2 do 22. zostały w pełni uzgodnione ze stroną samorządową, za wyjątkiem pkt. 2 i 13., które zostały zdjęte z porządku obrad:

 

 1. Sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2021  (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – wysłano 27.06.22 r.
 2. Projekt ustawy projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 06.07.22 r.
 3. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 06.07.22 r.
 4. Projekt „Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026” (Urząd Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego) – wysłano 06.06.22 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Nr 134)– wysłano 05.22 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wysłano 07.22 r. i 11.07.22 r.
 7. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie nr 58 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Ministerstwo Edukacji i Nauki) – wysłano 06.22 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie publicznych placówek oświatowo -wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wysłano 08,11.07.22 r.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych (RD553) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 26.05.22 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 28.06.22 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – wysłano 07.22 r.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 29.06.22 r.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 7.07.22 r.
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (RD445) (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 06.22 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu – wysłano 24.06.22 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – wysłano 06.22 r.
 17. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysłano 06.22 r.
 18. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 (z perspektywą do 2033 r.)” (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 29.06.22 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych – wysłano 07.22 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych– wysłano 07.22 r.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – wysłano 07.22 r.

 

Jak poinformował minister Paweł Szefernaker, zamykając posiedzenie, kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 31 sierpnia.