Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Data: 31-05-2022

Wczorajsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się w formule hybrydowej – część przedstawicieli strony rządowej i samorządowej obecnych było w siedzibie MSWiA, większość jednak obecna była w formule zdalnej. Jak poinformował Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, prawdopodobnie kolejne spotkanie w czerwcu, będzie odbywać się już w formule bezpośredniej w Warszawie.

 

OŚWIATA

 

Na początku spotkania obecny na posiedzeniu Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski poprosił, aby obszary tematyczne związane z oświatą przenieść na początek spotkania, co związane jest z innymi obowiązkami Ministra. Prowadzący obrady Minister Paweł Szefernaker przystał na tę propozycję. Na tej podstawie reprezentujący stronę samorządową Przewodniczący Zarządu ZGW RP Krzysztof Iwaniuk poinformował, że zaplanowane w dyskusji punkty:

 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/24 (szkoły ponadpodstawowe)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

 

Zostały zaopiniowane pozytywnie przez stronę samorządową.

 

Natomiast przy punkcie 26. Obrad w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD386), przedstawiciele strony samorządowej (Krzysztof Iwaniuk, Jacek Karnowski) stwierdzili, że brak było rzeczowego spotkania z MEiN w sprawie zaproponowanego poziomu regulacji, które dotyczą wynagrodzenia nauczycieli, dlatego trudno będzie stronie samorządowej pozytywnie zaopiniować ten projekt. Minister Piontkowski poinformował, że resort edukacji zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami uwzględnił część postulatów samorządowych. W opinii Ministra dokument przede wszystkim uelastycznia zasady zatrudniania i w niewielkim stopniu dotyczy subwencji oświatowej. Ewentualne zmiany w tej kwestii, wymagają również ustaleń z Ministerstwem Finansów.

 

W toku dyskusji strona samorządowa w takim razie zaproponowała, aby zapisać w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu ustawy, wpływ zapisów ustawy na finanse samorządów, co pozwoli w dalszej perspektywie domagać się (podjąć dyskusję na temat) zmiany wielkości subwencji oświatowej. Minister Piontkowski przystał na tę propozycję, co pozwoliło zaopiniować projekt pozytywnie przez stronę samorządową. Jednocześnie ustalono, że w przeciągu trzech tygodni odbędzie się spotkanie obu stron, w celu przedyskutowani wielkości części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Zmiana w porządku obrad

Z uwagi na fakt już wysłania stosownego dokumentu do Komisji Europejskiej, ustalono wykreślenie z porządku obrad pkt. 7. Dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027.

 

Dyskusja nad punktami zgodnie z porządkiem obrad

Sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik poprosił, aby pkt 1b) Wniosek MKiŚ o upoważnienie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (UD280) przedyskutować na kolejnym spotkaniu plenarnym a nie na Zespole. W odpowiedzi na tę sugestię Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska stwierdziła, że sprawa jest dość pilna i wymaga jednak w najbliższym czasie wyrażenia opinii Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska, które zaplanowane jest na 1 czerwca br. Na tej podstawie sekretarz Wójcik zaproponował zaakceptowanie prośby, jeżeli MKiŚ będzie rzeczywiście otwarte na uwagi strony samorządowej.

 

W dalszej części posiedzenia strona samorządowa wyraziła swoje wątpliwości co do możliwości pozytywnego zaopiniowania punktów obrad:

 

 • Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (MI 192)

 

W tym zagadnieniu dyskusji, przedstawiciel Związku Województw RP Rafał Cieślik zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową WORD-ów, zbyt niską opłatę za kursy reedukacyjne (nie zmieniły się od 2013 roku), a także zbyt niski poziom opłat za wydawanie dowodów rejestracyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik zaproponował, aby w spotkać się w najbliższym czasie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, aby omówić powyższe zagadnienia, co uchroni od wydania negatywnej opinii w przypadku dwóch powyższych punktów. Dyrektor  Departamentu Prawne MI Marcin Przychodzki stwierdził, iż 7 czerwca mogłoby się odbyć takie spotkanie, być może przy udziale Ministra Adamczyka.

 

W dalszej części posiedzenia ustalono (zaopiniowano pozytywnie):

 

 • Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Główny Urząd Statystyczny)
 • Wyłączono z dyskusji
 • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – wysłano 05.11.21 r.; nowy tekst
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

 

Strona samorządowa zaproponowała, aby zaopiniowanie pkt.  11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministerstwo Finansów przenieść na inny termin, ponieważ w dokumencie występują pewne rozbieżności co do oczekiwań stron (np. wysokość progu finansowego, od którego JST mają zatrudniać audytorów, czy zasady udostępniania informacji z audytów). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza stwierdził, że skoro potrzebna jest jeszcze dyskusja na ten temat, to można pozwolić sobie na późniejsze podjęcie decyzji co do opinii na temat projektu ustawy. Podobna prośba została sformułowana przez stronę samorządową co do pkt 12 obrad w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W tej kwestii Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza wyraził podobne stanowisko co w pkt 11, jednak w tej kwestii sprawa jest bardziej pilna, dlatego ustalono, że tematyką w najbliższym czasie zajmie się Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.

 

Brak akceptacji strony samorządowej uzyskał pkt 13. Obrad dotyczący projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, co wyraził przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, Starosta Poznański Jan Grabkowski. W opinii strony samorządowej projekt ani trochę nie zgadza się z samorządową wizją i propozycjami restrukturyzacji szpitali, które w przeważającej większości są zarzadzanie przez JST. Projekt należy traktować jako ingerencję w finanse i samorządność dlatego nie może spotkać się z opinią pozytywną. Z uwagi na te stwierdzenia ubolewanie wyraził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. Stwierdził, że dla resortu jest to projekt kluczowy wpisany w KPO i pomimo uwzględnienia pewnych postulatów strony samorządowej, stanowiska obu partnerów silnie się od siebie różnią.

 

W dalszej części dyskusji strona samorządowa zaopiniowała pozytywnie:

 

 • Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (UD 303) (Ministerstwo Zdrowia) – z pewnymi uwagami dot. potrzeby sformułowania aktów wykonawczych
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej – z pewnymi uwagami dot. wyjątkowości sytuacji związanej z konkretnym obiektem
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (UC 90)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (MZ 1316)
 • Projekt dokumentu rządowego programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033” (Komitet ds. Pożytku Publicznego) – uzgodniono po pewnej dyskusji, że warunkiem ustalenia będzie doprecyzowanie i odpowiedź KPRM co do uwag związanych z propozycją poszerzenia grona podmiotów, które będą mogły korzystać bezpośrednio z Funduszu – do czego odniesie się strona samorządowa w ciągu 24 godzin
 • Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2030 (ROPS Toruń)
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Wniosek MRiPS o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej – ustalenie zespołu).
 • Projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 

Na tym spotkanie zakończono ustalając, że kolejne posiedzenie zrealizowane będzie 21 czerwca, prawdopodobnie przy udziale Prezesa Rady Ministrów.

 

Foto: Unsplash.com