OPOS rozmawia z ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi

Data: 29-01-2016

26 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządów sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Głównym celem spotkania było nawiązanie bezpośrednich relacji z krajowymi organizacjami samorządowymi. Data obrad została dostosowana do spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym udział wziął również pan Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, pełniącego od 1 stycznia br. rolę prezydencji OPOS.

 

OPOS1

 

Podczas spotkania, w którym udział wziął m.in. Przewodniczący Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski oraz Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn, ustalono płaszczyzny współpracy między organizacjami, wskazując na niewątpliwe walory inicjatywy OPOS, które mogą wzmocnić stronę samorządową w relacjach z władzami centralnymi. W najbliższym czasie jednostki samorządu terytorialnego czekać będzie wiele wyzwań organizacyjnych oraz konsultacji, które potrzebować będą rzeczowej opinii uczestników życia samorządowego. Odpowiedni merytorycznie przygotowane stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych, pozwolą na osiągnięcie efektywnych celów.

 

opos2

 

Oprócz powyższych konsultacji, zgromadzeni na spotkaniu OPOS przyjęli kilka stanowisk m.in. w sprawie projektu Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług, w sprawie regulacji tzw. zamówień in-house zawartej w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych, w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych, w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

Podjęte stanowiska:

Stanowisko w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych

 

Stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych

 

Stanowisko w sprawie konieczności współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Uwagi do projektu z dnia 14 stycznia 2016 r. Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie Ustawy o finansach publicznych

 

Stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości  ustanawiania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego tzw. „prawa wyłączności”