OPOS ma swoje miejsce w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data: 28-09-2015

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych wciąż rozwija swoją działalność. 25 września doszło do spotkania w Warszawie sygnatariuszy Porozumienia, podczas którego podjęto ważne dla inicjatywy oraz całego środowiska samorządowego decyzje.

 opos-wrzesien2015

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski było reprezentowane przez Członka Zarządu SGiPW Ryszarda Kurpa oraz Dyrektora Biura SGiPW Tomasza Telesińskiego.

 

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji regionalnych, zaprezentowali propozycje stanowisk, które zostały podjęte przez zgromadzenie OPOS. W czasie spotkania uchwalono:

  • Stanowisko w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego zgłoszonej przez Prezydenta RP B. Komorowskiego (druk 1699);
  • Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Związkach Metropolitarnych (druk 2107);
  • Stanowisko w sprawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Śląski Związek Gmin i Powiatów);
  • Stanowisko w sprawie podjęcia prac w zakresie przeprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych w ustawie prawo energetyczne, mających na celu umożliwienie samorządom organizacji przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację oświetlenia publicznego (Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich);
  • Stanowisko w sprawie finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej z dnia 16 września 2015 r.;
  • Stanowisko w sprawie możliwości pogorszenia sytuacji finansów publicznych, w wypadku jednostronnych zmian w systemie podatkowym z dnia 16 września 2015 r.

 

Dwa ostatnie stanowiska zostały zaproponowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i przyjęte wcześniej przez Zarząd organizacji. Samorządowcy z całego kraju poparli obawę wielkopolskich JST, związaną z niebezpiecznymi dla kondycji finansów publicznych, propozycjami zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Z przychylnością odniesiono się również do naszych żądań związanych ze zmianą podejścia do zasad finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej (wszystkie stanowiska dostępne na stronie www.sgipw.wlkp.pl).

 

Praca, dorobek i determinacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych została dostrzeżona przez centralne ośrodki decyzyjne, poprzez zaproszenie przedstawicieli inicjatywy do prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To niewątpliwe wyróżnienie, skłoniło zgromadzonych do podjęcia konkretnych decyzji personalnych. Zgromadzeni podczas spotkania w Warszawie ustalili na drodze głosowania, że stałym przedstawicielem OPOS w Obradach Plenarnych KWRiST będzie Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a jego zastępcą będzie przewodniczący organizacji aktualnie pełniącej prezydencję w OPOS. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami Ministra Administracji i Cyfryzacji, wyłonieni zostali przedstawiciele do Zespołów problemowych. Ustalono, iż Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie odpowiedzialne merytorycznie za prace Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych (przy udziale Wójta Ryszarda Nawrockiego)  oraz Zespołu ds. Ustrojowych (przy udziale Przewodniczącego SGiPW Jacka Gursza oraz mecenasa Macieja Kiełbusa z Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej sp.k.). Ponadto w prace Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaangażowany będzie radny Powiatu Wolsztyńskiego i Członek Zarządu SGiPW Ryszard Kurp.

 

Mamy nadzieję, że zaangażowanie samorządowców na tak wysokim poziomie, w problematykę kształtowania prawa samorządowego, przyniesie oczekiwane efekty. Kolejne posiedzenie zarządów sygnatariuszy inicjatywy OPOS odbędzie się 3 grudnia w Łodzi i kończyć będzie półroczną prezydencję w Porozumieniu Związku Gmin Lubelszczyzny. Od stycznia 2016 r. przewodnictwo w OPOS przejmie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.