OGÓLNOPOLSKI KONKURS „SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA”

Data: 21-03-2022

Rusza nabór wniosków w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022! Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – zaprasza samorządy gminne: miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie do nadsyłania zgłoszeń. Nagrodami głównymi w konkursie są filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin w każdej z 3 kategorii konkursowych.

 

Aby dziedzictwo kulturowe służyło nam współcześnie i abyśmy świadectwo naszej kultury
i tradycji mogli przekazać naszym dzieciom i wnukom, niezbędna jest stała troska o stan zabytkowych obiektów. Kondycja, w jakiej znajdują się zabytki polskich miast, wsi i miasteczek wpływa na samopoczucie mieszkańców, na ich poczucie tożsamości, przeżywanie dumy z- i przywiązania do swojej „małej ojczyzny”. To, czy zabytki regionu podlegają opiece, w przeważającej mierze zależy od dobrych decyzji podejmowanych przez samorządy lokalne.
To od dostrzeżenia przez nie potrzeby otoczenia ochroną i opieką starych domów, kościołów, kapliczek, zabytkowej zieleni, młynów, pałaców, wież, pomników, kurhanów i wielu innych śladów przeszłości, zależy czy nasze dziedzictwo kulturowe przetrwa i czy będziemy mogli cieszyć się jego pięknem.

 

Za pomocą konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” jego inicjatorzy pragną nagłośnić ustawową konieczność tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami, docenić samorządy, które najlepiej wywiązują się z tego obowiązku i promować najlepsze praktyki i najciekawsze projekty służące ochronie dziedzictwa kulturowego. W konkursie wyłaniane są gminy, które mogą wykazać się najlepszym opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, zapewniając zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów tego dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie samorządy gminne w następujących kategoriach:
A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)
C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

Oprócz nagród głównych – zrealizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa filmów promujących walory dziedzictwa kulturowego Laureatów konkursu, Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe.

 

Zachęcamy do wysłuchania podcastu „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”, w którym przewodnicząca Jury prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowie na szereg pytań dotyczących konkursu. Jej wypowiedzi można uznać za kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności; potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany – może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

 

W celu wzięcia udziału w konkursie prosimy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz
z załącznikami na adres sekretariatu konkursowego:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Rzeszowie

ul. Hetmańska 15

35-045 Rzeszów

z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

do 31 maja 2022 r.

(decyduje data stempla pocztowego).

 

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

 

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

 

Pobierz:

Regulamin konkursu

Procedura oceny

Formularz zgłoszeniowy