Ochrona bobrów – SGiPW przygotowuje oficjalne stanowisko

Data: 24-09-2015

Ochrona bobrów europejskich doprowadziła do zwiększenia populacji tych zwierząt w Polsce. Wiąże się to z wieloma konsekwencjami dla mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu ich siedlisk.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski otrzymuje liczne prośby o interwencje dotyczące problemów i szkód związanych z budowanymi przez bobry europejskie tamami i żeremiami. W związku z powyższym Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich SGiPW zaprosiła przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na posiedzenie, które odbyło się 17 września w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że do zajęcia odpowiedniego stanowiska przez Stowarzyszenie konieczne jest uzyskanie opinii przedstawicieli wielkopolskich samorządów.

 

Podstawę do dyskusji stanowi załącznik do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, które określa i definiuje konkretne cieki wodne, na których to prawo może być stosowane. W opinii wielu samorządowców lista ta nie wyczerpuje oczekiwań mieszkańców, których dotyka szkodnicza działalność bobrów.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do listy odcinków cieków wodnych, w których możliwe jest podejmowanie czynności zakazanych w stosunku do bobrów, tj. niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam. Uzyskane informacje posłużą do przygotowania oficjalnego stanowiska, które zostanie przedstawione Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie uwag do 16 października br. pocztą lub na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl .

 

Treść przedmiotowego zarządzenia wraz z listą odcinków cieków wodnych do ściągnięcia poniżej.

 Zarządzenie RDOŚ Poznań