SGiPW – Stanowiska i uchwały

 

Stanowisko Zjazdu Przedstawicieli SGiPW wobec proponowanych zmian ustrojowychw samorządzie lokalnym

Stanowisko w sprawie możliwości pogorszenia sytuacji finansów publicznych, w wypadku jednostronnych zmian w systemie podatkowym

Stanowisko w sprawie finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej

Opinia Zarządu SGiPW  na temat projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie finansowania komend powiatowych policji

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie powołania funduszu/programu modernizacji dróg dojazdowych do pól

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie niektórych propozycji zawartych w projekcie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego

Stanowisko w sprawie konieczności zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stanowisko w sprawie negatywnej opinii wobec wstępnego projektu Regulaminu ogólnego XVI Wlkp. Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok 2014-2015.pdf

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie tzw. kilometrówek.pdf 

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie zadłużania się JST.pdf 

Pismo Wójta Gminy Stare Miasto do Ministra Kultury w sprawie zmian w Programie Wieloletnim Kultura +.pdf 

Wspólne stanowisko korporacji samorządowych dot. prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym.pdf

Stanowisko w sprawie janosikowego – 7.08.12.pdf

Stanowisko w sprawie planowanej podwyżki składki rentowej w 2012 roku.pdf 

Stanowisko w sprawie planów likwidacji części prokuratur rejonowych w Wielkopolsce.pdf 

Stanowisko w sprawie podstaw finansowych realizacji Ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny.pdf 

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.pdf

Odpowiedź MPiPS na stanowisko w sprawie podstaw finansowych realizacji Ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny.pdf

Stanowisko w sprawie w sprawie propozycji założeń programu wieloletniego pod nazwą „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.pdf

Stanowisko w sprawie utrzymania reguły uznawania VAT za koszt kwalifikowany przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.pdf

Stanowisko w sprawie zagrożeń dla społeczności związanych z wprowadzeniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów 3,5 tony.pdf

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na stanowisko dot. zagrożeń dla społeczności lokalnych związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2011 elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów 3,5 tony.pdf

Stanowisko w sprawie planów zmniejszenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.pdf 

Pismo do dyrektora poznanskiego oddzialu Agencji Rynku Rolnego w sprawie programu Owoce w Szkole.pdf

Odpowiedź w sprawie pisma dot. Progrmu Owoce w szkole.pdf

Stanowisko Zarzadu SGiPW w sprawie zmian dot rozporzadzenia MRiRW dot po zrownowazony rozwoj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszarow zaleznych od rybactwa.pdf

Odp. MS na interpelacje Posla Marka Zielinskiego dot. przekazania gminom kontroli nad gospodarka odpadami komunalnymi.pdf 

Stanowisko Zarzadu SGiPW w sprawie reformy systemu sadownictwa w Polsce.pdf 

Odpowiedz Ministerstwa Sprawiedliwosci na Stanowisko w sprawie reformy systemu sadownictwa w Polsce.pdf

Stanowisko Zarzadu Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski w sprawie Narodowego Programu Budowy Drog Lokalnych.pdf

 Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski przyjete przez uczestnikow IX Seminarium Zarzadzanie oswiata w gminie i powiecie.pdf 

Stanowisko Zarzadu Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski w sprawie zintensyfikowania prac nad projektem ustawy o przeciwdzialaniu uciazliwosci zapachowej (14.07.08) .pdf

Stanowisko Zjazdu SGiPW w sprawie zagrozen zwiazanych ze zniesieniem od lipca 2008 roku winiet dla ciezarowek za korzystanie z drog krajowych i przywrocenia oplaty za przejazdy po autostradach (22.04.08).pdf

Stanowisko Zjazdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski w sprawie zmiany Ordynacji Wyborczej polegajacej na wprowadzeniu zapisu o bezposrednim wyborze starostow (22.04.08).pdf

Stanowisko Zjazdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski w sprawie zmiany kadencyjnosci organow stanowiacych i wykonawczych gmin powiatow i wojewodztw. (22.04.08).pdf

Stanowisko Zjazdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatow Wielkopolski w sprawie zasad rozwiazywania stosunku pracy wojta, burmistrza wraz z uplywem kadencji (22.04.08).pdf