Nowe zasady XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 24-04-2020

W związku z  pandemią COVID 19 etap rejonowy i wojewódzki XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce dla uczniów, którzy na etapie powiatowym uzyskali tytuł laureata, odbędzie się we wrześniu i październiku 2020 r. Materiał obowiązujący uczniów, zgodnie z regulaminem, na oba etapy pozostaje bez zmian. Uczniowie będą odpowiadać na pytania testowe na poziomie klasy, w której uzyskali tytuł laureata etapu powiatowego. Powyższa zmiana nie dotyczy uczniów klas 8.

 

Ze względu na to, że uczniowie klas 8 szkół podstawowych kończą w czerwcu 2020 r. edukację w szkole podstawowej, nie będą mogli wziąć udziału w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich tego konkursu we wrześniu i październiku 2020 r. Organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przeprowadzeniu, wyłącznie dla uczniów klas 8, dwustopniowego etapu pisemnego XXIV  Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Etap ten będzie etapem kończącym konkurs. Uczniowie, którzy zgodnie z regulaminem konkursu uzyskają minimum 95% liczby wymaganych punktów uzyskują tytuł laureata.

 

Dwustopniowy, pisemny etap tego konkursu odbędzie się równocześnie dla wszystkich jego uczestników w dniu 25 maja 2020 r.

 

Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie zadań w arkuszu konkursowym. Czas przewidziany na pracę z arkuszem konkursowym 90 min.

 

I część arkusza będzie odniesieniem do etapu rejonowego i dotyczyć będzie tematyki zgodnej z regulaminem przewidzianym dla tego etapu.

 

II część arkusza będzie odniesieniem do etapu wojewódzkiego i dotyczyć będzie tematyki zgodnej z regulaminem przewidzianym dla tego etapu.

 

Forma dostarczenia uczniom arkuszy konkursowych i odbioru tych arkuszy zostanie uzgodniona w porozumieniu z dyrektorami szkół, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

Uczeń, który z I części arkusza konkursowego uzyska minimum 90% przewidzianej liczby punktów uzyskuje tytuł laureata etapu rejonowego.

 

W takim przypadku komisja wojewódzka Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce przystąpi do sprawdzenia II części arkusza konkursowego tego ucznia.

 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, którzy z II części arkusza konkursowego uzyskają 90% przewidzianej  liczby punktów uzyskają tytuł laureata etapu wojewódzkiego.

 

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu zostaną w regulaminowym terminie 7 dni umieszczone na stronie www.sgipw.wlkp.pl. Informacje takie zostaną również przesłane do szkół na adresy mailowe wpisane na zgłoszeniu do konkursu.

 

Forma pytań w arkuszu konkursowym:

 

Część I test

Część II dłuższa wypowiedź pisemna na jeden z trzech podanych tematów do wyboru

 

Po upływie wskazanego czasu uczeń przesyła skan lub zdjęcie swojego arkusza konkursowego.

 

Ważne! Jeśli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie, zasady konkursu również mogą się zmienić. Prosimy o śledzenie naszej strony.