MSWiA oraz MC oceniły funkcjonowanie USC

Data: 29-03-2017

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), która wprowadziła nowe rozwiązania o charakterze merytorycznym, ale także stworzyła podstawy prawne do prowadzenia rejestracji w postaci elektronicznej. Reforma funkcjonowania urzędów stanu cywilnego dotyczy przede wszystkim transformacji modelu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego z papierowej – prowadzonej w papierowych księgach stanu cywilnego, na elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Cyfryzacji zobligowani zostali do przeprowadzenia analizy wpływu rozwiązań przyjętych w ustwie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego po dwóch latach jej obowiązywania.

 

W efekcie prac powstał dokument „Informacja o wyniku analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego”. Warto podkreślić, że opracowanie powstało m.in. w oparciu o badania stanu funkcjonowania USC, przeprowadzone przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych. Raport z badania OPOS został we wrześniu 2016 roku przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wnioski płynące z tego opracowania MSWiA i MC będą wstępem do szerokiej, merytorycznej oceny przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym ich praktycznego zafunkcjonowania, z uwzględnieniem trudności lub wątpliwości interpretacyjnych, zdiagnozowanych ewentualnych luk prawnych oraz postulatów de lege ferenda. Analiza ex post przepisów ustawy, co wynika z oceny skutków regulacji – zostanie przeprowadzona
w 2018 roku.

 

Do pobrania:

„Informacja o wyniku analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego”