Kosztowna reforma – MEN odpowiada

Data: 13-04-2018

Przeprowadzona przez SGiPW ankieta jasno wskazuje, że reforma oświaty wiąże się z dużymi kosztami, które samorządy zmuszone są pokrywać z własnego budżetu.

 

Wprowadzenie w życie reformy oświatowej pociągnęło za sobą konieczność adaptacji budynków szkół będących w zasobach gmin. W 2017 roku samorządy mogły starać się jedynie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania remontów. Niestety środki te ograniczone są tylko dla gimnazjów publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub dla zespołów szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe. 

 

Najważniejszym sygnalizowanym Stowarzyszeniu problemem był brak możliwości występowania o środki na doposażenie już istniejących szkół podstawowych, które z dniem 1 września stały się szkołami 8-klasowymi. Dotyczy to również zespołów, w skład których wchodzą gimnazja i szkoły podstawowe, szczególnie w gminach wiejskich. 

 

Nietrudno wskazać wiążące się z tą trudną sytuacją konsekwencje dla wielu samorządów. Szkoły nieobjęte pomocą również należy wyposażyć i zmodernizować przed przyjęciem nowopowstających klas:  klas VII w roku szkolnym 2017/2018 i klas VIII w roku szkolnym 2018/2019. Wiąże się to z konkretnymi kosztami. Chcąc zbadać zaistniałą sytuację rozesłaliśmy do wszystkich gmin i miast w województwie pytanie o liczbę szkół wykluczonych z pomocy, a także poniesione już dodatkowe koszty w szkołach podstawowych oraz zespołach szkół podstawowych i  gimnazjów.

 

Zgodnie z naszymi przewidywaniami samorządy po raz kolejny zostały obarczone kolosalnymi kosztami. Otrzymaliśmy odpowiedzi z 141 gmin (pytanie rozsyłano do 236 gmin). Wyniki są jednoznaczne: w ankietowanych gminach są 294 szkoły, które nie mogły skorzystać z rezerwy 0,4%. Daje to średnio 3,5 szkoły na gminę. Jeszcze ciekawiej prezentują się kwoty finansowe, które ponieść musiały samorządy. W 141 gminach był to koszt 30 682 186 zł! W przeliczeniu na gminę otrzymujemy kwotę 273 741 zł. Oczywiście należy podkreślić, że są JST, które nie musiały z tego tytułu ponieść żadnych kosztów, jednak skala otrzymanych odpowiedzi jasno wskazuje niedopracowanie wdrażanej reformy.

 

Z tego powodu zebrane wyniki zostały przesłane Ministerstwu Edukacji Narodowej jeszcze w lutym, wraz z prośbą o zwrócenie uwagi na trudną sytuacje w jakiej postawiono samorządy. Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

skala ankietyzacji powszechnosc problemu

 

Odpowiedź MEN.