Kopalniane problemy samorządów ze Wschodniej Wielkopolski

Data: 01-04-2021

Realizując postanowienie z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski SGiPW, odbytego dnia 11 marca br., w którym uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Łukasz Marciniak, chcemy zasygnalizować problemy z jakimi borykają się samorządy wielkopolski wschodniej, na terenach których zalegają złoża kopalin, np.: węgla brunatnego. Problemy te występują również na innych obszarach naszego kraju, o podobnych uwarunkowaniach geologicznych.

 

Samorządy lokalne na tych terenach zobligowane są do przesyłania opracowanych projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego celem zaopiniowania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (właściwego organu administracji geologicznej).

 

Złoża węgla brunatnego zostały udokumentowane w okresach „wcześniejszych” oraz częściowo po roku dwutysięcznym. Tereny zalegania złóż kopalin, zgodnie z obowiązującymi  w tym okresie przepisami zostały częściowo zagospodarowane – zainwestowane, prowadzona jest tam działalność usługowa, produkcyjna jak również istnieje zabudowa zagrodowa i  zabudowa mieszkaniowa.

 

W projektach nowoopracowywanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, samorządy zamieszczają przeznaczenie terenów zgodnie z istniejącym stanem zainwestowania, jak również rozszerzają o pojedyncze nowe obszary pod zabudowę, wynikające z potrzeb rozwojowych gmin.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opiniuje negatywnie te projekty, motywując to tym, iż na tych obszarach wyznaczanie terenów (w znacznej większości już zainwestowanych, lub przeznaczonych do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz przemysłową, trwale uniemożliwi wydobycie kopalin.

 

Z korespondencji skierowanej do samorządów przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego SA wynika, że Spółka nie będzie realizowała przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Piaski” WB 6092.

 

Zwróciliśmy się do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina z prośbą o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji oraz w ramach posiadanych uprawnień wsparcie gmin posiadających na swoim obszarze złoża węgla brunatnego, w prowadzonych działaniach umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkańców, poprzez wyznaczanie terenów inwestycyjnych.

 

Pełna treść pisma

Foto: www.unsplash.com