Konsultacje projektów Warunków korzystania z wód zlewni

Data: 25-02-2015

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145 ze zm.) oraz art. 39 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód zlewni.

 

projektu Warunków korzystania z wód zlewni Warty od Prosny do Maskawy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W0901, W0902 i W0903;
projektu Warunków korzystania z wód zlewni Maskawy obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0904;
projektu Warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0503;
projektu Warunków korzystania z wód zlewni Wełny do Lutomni obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W1101;
projektu Warunków korzystania z wód zlewni Małej Wełny obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710.

 

Wszelkie uwagi i wnioski można wnosić do 11.03.2015 r.

 

Szczegółowe informacje na www.poznan.rzgw.gov.pl.