Konsultacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Data: 16-02-2015

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które rozpoczęły się 22 grudnia 2014 roku, a zakończą się 22 czerwca 2015 roku. Są to najważniejsze dokumenty planistyczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze całego kraju. Zawierają wykaz  działań, które mają na celu ograniczyć potencjalne negatywne skutki powodzi dla życia i zdrowia ludzi, a także ich otoczenia oraz minimalizować zidentyfikowane zagrożenia, obniżając starty powodziowe.

 

W województwie wielkopolskim, konsultacje Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Warty prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dokument został opublikowany na stronie Zarządu: www.poznan.rzgw.gov.pl.

 

Problemy związane z występowaniem powodzi, analizą zagrożenia, dostosowaniem planów zagospodarowania przestrzennego do map powodziowych, usuwaniem ewentualnych skutków takich zdarzeń, leżą po stronie samorządów lokalnych. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, będące reprezentantem interesów wielkopolskich samorządów, zaprasza do przesyłania opinii i uwag na temat dokumentów poddanych konsultacjom. Chcemy poznać zdanie wszystkich gmin i powiatów, których kwestia zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce dotyczy. Zebrane opinie będą stanowiły podstawę do opracowania wspólnego stanowiska, które zostanie zaprezentowane władzom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz Ministrowi Środowiska. Ufamy, że wspólnymi siłami możemy wpłynąć na ostateczny kształt omawianych dokumentów i wywalczyć rozwiązania korzystne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Opinie prosimy przesyłać do biura SGiPW drogą elektroniczną (na adres: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl) lub faksem: 61 951 53 95 w terminie do 4 marca 2015 roku. Informacja na temat konsultacji dostępna jest również na stronie www.sgipw.wlkp.pl.