Finanse publiczne w działaniach KWRiST

Data: 09-04-2018

Aktywność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski dzięki inicjatywie OPOS jest bardzo wysoka w obszarze działań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 21 marca Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Ryszard Nawrocki uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.

 

Podczas spotkania członkowie gremium opiniowali istotne projekty rozwiązań legislacyjnych:

 

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczy,
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • Terminu wejścia w życie proponowanych rozwiązań w zakresie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 

W wypadku projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, strona samorządowa jednoznacznie stwierdziła, że ewentualna implementacja, korzystna dla podatnika, uszczupli realnie dochody własne JST. Uczestnicy posiedzenia domagali się zatem, aby przedmiotowy projekt został uzupełniony o regulacje rekompensujące JST ubytek dochodów.

 

Uczestnicy spotkania po raz kolejny dyskutowali na temat terminu wejścia w życie proponowanych rozwiązań w zakresie art. 243 ustawy o finansach publicznych. W toku prac nad jego modyfikacją w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia resort finansów uwzględni większość postulatów zgłaszanych przez stronę samorządową. Należą do nich m.in. możliwość wcześniejszej spłaty długu, uwzględnienie w limicie tzw. niestandardowych umów oraz wszystkich wydatków na obsługę długu i wyeliminowanie z limitu spłaty dochodów ze sprzedaży majątku. Na tej podstawie wzięto pod uwagę wydłużenie cyklu, w którym wskaźnik zadłużenia jest liczony z 3 lat do 7. Propozycje Ministerstwa Finansów spotkały się ostatecznie na marcowym spotkaniu z pewnymi uwagami, które werbalizował również wiceprzewodniczący SGiPW i wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki. Będziemy czekali na ostateczną decyzję resortu. Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się jeszcze w kwietniu i dotyczyć będzie m.in. specustawy mieszkaniowej.