Drugie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych

Data: 19-11-2014

5 lutego 2012 roku w Konstantynowie Łódzkim odbyło się drugie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. Na zaproszenie organizatora odpowiedziało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

 

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów JST, które wymagają konsultacji oraz interwencji środowiska samorządowego. Podczas obrad przedstawiciele poszczególnych regionalnych stowarzyszeń zajęli się m.in. problematyką Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniem do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez JST oraz zagadnieniem wdrażania nowych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podczas dyskusji pojawiła się również dyskusja na temat długości kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, realizacji zadań oświatowych, jak i ochrony zdrowia i rozwoju infrastruktury drogowej.

 

Spotkanie w Konstantynowie Łódzkim jest kontynuacją relacji regionalnych organizacji samorządowych, rozpoczętych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podczas spotkania 17 i 18 września w Poznaniu. Kolejne konsultacje potwierdzają potrzebę powyższych spotkań, które w sposób efektywny pozwalają na wypracowywanie istotnych opinii i propozycji, które sukcesywnie przekazywane są do centralnych ośrodków decyzyjnych. O umiejętności porozumienia organizacji świadczy podjęcie decyzji uczestników dyskusji o wyspecjalizowaniu poszczególnych podmiotów w określonych obszarach tematycznych, przygotowanie stanowisk i opinii na temat proponowanych rozwiązań i wymiana efektów swojej pracy pomiędzy regionalnymi korporacjami samorządowymi. Liczymy na to, że efekty takiej strategii pozwolą na lepsze wykorzystanie swoich zasobów i realny wpływ na poprawę jakości usług świadczonych przez samorząd lokalny.

 

Zobacz: Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych dot. prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.