Apel do Senatorów RP z Wielkopolski w sprawie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Data: 24-06-2019

Szanowni Państwo,

 

W imieniu wielkopolskich samorządów lokalnych, wpisując się w działania środowiska samorządowego zgromadzonego w ogólnopolskich organizacjach samorządowych, chcemy zwrócić uwagę Izby Wyższej Parlamentu RP na bardzo prawdopodobne konsekwencje wynikające z procedowanego projektu nowelizacji Karty nauczyciela.

 

 

  1. Jako przedstawiciele środowiska samorządowego bardzo negatywnie oceniamy przyjęty tryb prac nad nowelizacją – jako projekt poselski zyskał on szybką ścieżkę legislacyjną,  z pominięciem dyskusji i opiniowania strony samorządowej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uważamy tego rodzaju standardy za nie do przyjęcia, przede wszystkim ze względu na wagę legislacyjną i finansową projektu nowelizacji.
  2. Projekt zakłada wprowadzenie 9,6 proc. podwyżki wynagrodzeń od września 2019 r., min. 300 zł dodatku za wychowawstwo, 1000 zł dodatku socjalnego „na start” dla stażystów i skraca ścieżkę awansu zawodowego. Jakkolwiek sam fakt proponowanych podwyżek dla nauczycieli za ich ciężką pracę mogą być odebrane pozytywnie, to jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, że wzrost wynagrodzeń zostanie pokryty z budżetu państwa, w ramach efektywnej korekty subwencji oświatowej. Bardzo poważnie obawiamy się naruszenia reguły zawartej w art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Realizacja projektu nowelizacji Karty nauczyciela pociągnie za sobą bardzo niebezpieczne dla stabilności finansowej JST konsekwencje. Ze strony wnioskodawców pojawiają się argumenty o dynamicznym wzroście dochodów JST wynikających m.in. z podatku PIT, z których pokryte mogłyby być podwyżki. Z drugiej strony deklarowane są ze strony Ministerstwa Finansów przesunięcia budżetowe (nie nowelizacja ustawy budżetowej), które miałyby pokryć wydatki na zwiększenie kosztów dla organów prowadzących. Taka niekonsekwencja i brak jednoznacznego podejścia do sposobu sfinansowania działania oraz brak konkretnego wyliczenia nowych kosztów pokazuje, że trudno oprzeć się na jakichkolwiek gwarancjach. Świadczy to też o braku jaskrawego planu działania.

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zwracam się do Senatorów RP z Wielkopolski o podjęcie podczas posiedzenia Senatu 26 czerwca 2019 roku, działań zmierzających do wydłużenia procesu legislacyjnego i realne włączenie strony samorządowej do dyskusji nad nowelizacją. Wsłuchanie się w argumentację organów prowadzących pozwoli uniknąć trudnych do przewidzenia konsekwencji finansowych w ciągu trwania roku budżetowego. Jednocześnie wydłużenie trybu prac nad projektem nowelizacji, pozwoli zapoznać się realnymi planami Rządu pokrycia kosztów zmian legislacyjnych i uniknięcie przerzucenia ich na barki JST. 

 

Jacek Gursz

Przewodniczący SGiPW